يادبود ستارهها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين پيراهن را چاپهكوئنسه در بازي دوستانه هفته آينده مقابل بارســا به تن خواهد كرد. پيراهني كه به ياد 71 قربانی حادثه ســقوط هواپيما، 71 ســتاره بر آن نقش بسته است. در فاصله سه هفته مانده تا پايان پاييز سال گذشــته- روز 9 آذر -1395 چاپهكوئنسه برای حضور در فينال مسابقات قهرمانی باشگاههای آمريكای جنوبی به كلمبيا ســفر كرده بود كه پرواز 2933 الميا ايرالينز ســقوط كرد و 71 نفر جان خود را از دســت دادند. از آن فاجعه تنها ســه نفر جان ســالم به در بردند؛ زامپير نتو، آلن راشــل و جاكســون فولمن كه هر سه بازيكن چاپهكوئنسه بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.