كشتي فرنگي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كشــتي فرنگي قهرمانــي جوانان جهان در فنالند را شــبكه ورزش ســاعت 11:30 و 19:30 روي آنتن ميبرد و مســابقات موتوجيپي را كه به ميزباني جمهوري چك برگزار ميشــود، ســاعت 15:30 و 16:30 پخش خواهد كرد. دووميداني قهرماني جهان ســاعت 22 و يك بازي از فوتبال ســريآ برزيل هم ساعت 23:30 از همين شبكه پخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.