قدوسي تهدید جدي جایگاه مهاجمان فعلي تيم ملي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چندي پيش سامان قدوســي مورد توجه كارلوس كیروش قرار گرفت تا همچون رضا قوچاننژاد و اشــكان دژاگه پيراهن تيم ملي را بپوشد و حاال شنيده ميشود اين ســتاره ايرانياالصل اوسترسوندس تصميم گرفته براي تيم زادگاه پدرياش توپ بزند.

هر چند سامان قدوســي 2 بازي براي تيم ملي بزرگساالن سوئد انجام داده و يك گل هم زده اما باتوجه به اينكه اين ديدار دوستانه بوده است اين مهاجم منعي براي پوشيدن پيراهن تيم ملي ايران ندارد.

ســامان قدوســي به تازگي در مصاحبهاي عنوان كــرده كه با بهرنگ صفري مشورت كرده است. بهرنگ صفري هم يك بازيكن ايرانياالصل است كه باالي 30 بازي ملي براي تيم ملي ســوئد انجام داده و به سامان قدوسي توصيه كرده اســت: «تو اشتباه مرا تكرار نكن و به جاي سوئد براي تيم ملي ايران بازي كن.»

قدوســي در فصل گذشته 10 گل براي تيم باشگاهياش به ثمر رساند و به تازگي عامل حذف گاالتاســراي شد. مهاجم ايرانياالصل اوسترسوندس به همراه تيمش قهرمان جام حذفي ســوئد شد و جواز حضور در رقابتهاي پليآف ليگ اروپا را گرفت.

اين تيم در اين مســابقات به مصــاف گاالتاســراي پرافتخارترين تيم باشــگاهي تركيه رفت و در بازي رفت 2 بر صفر به پيروزي رســيد. سامان قدوســي در اين ديدار گل اول اوسترســوندس را برابر گاالتاسراي در دقيقه 68 به ثمر رساند.

در مســابقه برگشــت در تركيه در حالي كه بازي با نتيجه يك بر صفر به ســود گاالتاسراي دنبال ميشــد با هنرنمايي ســامان قدوسي داور يك پنالتي براي تيم ســوئدي گرفت تا اين ديدار به تساوي يك -يك انجاميده و گاالتاســراي از ليگ اروپا حذف شــود! قاتل گاالتاسراي عالقه بسياري به كارلوس كیروش دارد و در همين مصاحبه گفته كه دوســت دارد براي اين مربي بزرگ پرتغالي توپ بزند. به عبارت ديگر كارلوس كیروش ســطح تيم ملي ما را به قدري باال برده كه ســتارههاي ايرانياالصل شاغل در اروپا براي بازي در اين تيم سر و دست ميشكنند.

ســامان قدوســي هم يكي از همين ستارههاســت كه ميتواند به تيم ملي ما كمك كند به شــرطي كه مسووالن فدراسيون در صورت صالحديد كارلوس كیروش دســت جنبانده و هر چه زودتر شــرايط را براي دعوت او به ايران فراهم كنند. با شــرايطي كه اين بازيكن دارد، به نظر ميرسد او در صــورت حضور در تيم ملي يكي از رقباي اصلي مهاجمان تيم ملي باشــد و به شــدت جايگاه آنها را تهديد خواهد كرد. اين در حالي اســت كه كارلوس كیروش در گذشته به خوبي نشان داده هيچ كس جايگاه ثابتي در تيم ملي ندارد و خيلي زود بازيكنان شايسته را جايگزين خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.