قوچان نژاد در هيرنفين ميماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا قوچاننژاد، مهاجم مليپوش كشــورمان در فصل گذشته ليگ هلند موفق شــد عملكرد فوقالعــادهاي را براي تيم هيرنفين به ثبت برســاند. طي يكي دو روز گذشــته برخي رسانههای ورزشي ضمن اشاره به وضعيت تيم فوتبال وست برومويچ آلبيون در خط حمله نوشــتند كه توني پليس، ســرمربي مطرح ايــن تيم بايد نگاه ويــژهاي به مرد ايراني خط آتش هيرنفين براي تقويت تيمش در امر گلزني داشــته باشد. در اين باره گفته شده بود: «توني پليس در تابستان امسال كارهاي زيادي براي انجــام دارد. او اگر ميخواهد تيمش را بــراي يك فصل موفق آماده كند و همينطور قصــد تكميل خريد جي رودريگــز را دارد، بايد يك مهاجم كالس جهاني را به جمع بازيكنان وســت بروم اضافه كند. در اين رابطه وست بروميها بايد انتقال رضا قوچان نژاد، مهاجم هيرنفين هلند را در نظر داشته باشند؛ مهاجمي كه يك فصل فوقالعاده را در ارديويژه پشــت ســر گذاشت. رضا قوچاننژاد موفق شــد فصل گذشته براي تيمش در ۷3 بازي روي 22 گل تاثير مســتقيم داشته باشد و ذات گلزني خود را در اين سطح باال نشــان دهد. مهاجم 9۷1 سانتيمتري ايران، با توجه به سرعت بااليي كه روي توپهاي زميني دارد، ميتواند گزينه ايدهآلي براي وست بروم باشد. او تمام ويژگيهــاي الزم را براي حضور در كنار جي رودريگــز دارد و حضورش در اين تيم باعث ميشــود تا امكان استفاده از 2 مهاجم براي توني پليس فراهم شود و يك خط حمله غيرقابل پيشبيني براي اين تيم تشكيل شود.» اين در حالي است كه مسووالن هيرنفين به هيچ وجه قصد از دســت دادن قوچان نــژاد را ندارند و به دنبال گرفتن نتايج خوب در اين فصل از رقابتهاي هلند با بهرهگيري از اين مهاجم هستند و البته پيشــنهادهاي قبلي را هم براي از دست دادن قوچاننژاد رد كردند. هواداران اين تيم هلندي مهاجم تيمشــان را به شدت دوست دارند و مسووالن هيرنفين به هيچ وجه راضي به جدايي او نخواهند شد. برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:45 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.