مسابقات جام وحدت و دوستی كاراته

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات جام وحدت و دوســتي تا چندي دیگر به میزباني ارومیه برگزار خواهد شــد. این رقابتها همه ساله به میزباني فدراسیون کاراته و در ارومیه برگزار ميشود که براي این دوره وزیر ورزش و جوانان پیامي را براي برگزاري آن صادر کرده است.

در بخشــي از پیام مســعود ســلطاني فر وزیر ورزش و جوانان آمده اســت: «بيتردید غــرور و افتخار ملت از پیروزيهــا و موفقیتهایي که در عرصههــاي معتبر ورزشــي، با صیانت و حراســت از اخالق و روحیه پهلواني به دست ميآید روز به روز افزونتر خواهد شد. خطه قهرمان پرور آذربایجان غربي و شــهر ارومیه با برخورداري از سوابق درخشان فرهنگي خاستگاه شخصیتهاي بزرگ و موثر در عرصههاي مختلف ميباشد، فلذا امید اســت این رویداد ارزشــمند فرهنگي و ورزشي بیش از پیش زمینه ترویج فرهنگ فاخر ایران اســالمي را فراهــم آورد و پیام صلح و برادري را در جامعه بینالملل گســترش دهد و گام ارزشــمندي در تحقق منویات ریاست محترم جمهور در جهت تعمیق دوستي و تفاهم بین ملتها و توســعه دیپلماسي ورزشي محسوب شود.»

در بخــش پایاني این پیــام وزیر ورزش و جوانــان از حضور کشــورهاي مختلف در این مســابقات تقدیر کرده است: «خرسندم براي خوشــامدگویي به شــرکت کنندگان از جمله رؤساي فدراســیونها، مربیان، ناظران، ورزشــکاران، مدرســان و داوران جهاني که از کشــورهاي مختلــف در ایــن رویداد مهم کاراته (مســابقات آزاد ارومیه) حضور ميیابند، بهترین نتایج را براي شما آرزومندم.»

رقابتهاي جام وحدت و دوستي کاراته از 17 تا 23 مرداد در ارومیه برگزار ميشود.

كمانداران كامپوند ایران امروز به آلمان ميروند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.