003‌ميليون‌بيشتر‌از‌3‌ميليارد!

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشگاه استقالل که ميتواند خریدهایي همچون قائدي را داشته باشد، یا بازیکناني مانند نورافکن و اسماعیلي را با پرداختيهاي بسیار کم به فوتبال ایران معرفي کند باید به حرکت در همان مسیر اصرار داشته باشد نه اینکه سراغ بازیکنان گرانقیمتي برود که در نهایت بار فني آنچنان قابل توجهي هم براي این تیم به همراه ندارند

مهــدي قائدي با 20 دقیقه بازي درخشــیده و هر روز در وصفش نوشــتههاي زیــادي را ميخوانیم اما داریوش شــجاعیان با اینکه در هر دو بازي اســتقالل در ترکیب اصلي بوده، هیچ درخششــي نداشــته و یك جمله هم در توصیفــش نميبینیم. گرچه براي ارزیابي قطعي درباره هر دو بازیکن ره بســیار اســت امــا همین دو هفتــه ميتواند به ما بفهماندکه باشــگاه اســتقالل در خرید کدام بازیکنان درســت عمل کرده اســت. به جز قائدي دیگــر خریدهاي جدید ...اســتقالل هم بازیکنان چندان قابل توجهي نبودهاند. نمونهاش بیت ســعید و شــهباززاده که نتوانســتند انتظارهــا را در دو هفته آغازین بــرآورده کنند

در081 دقيقــهاي كه اســتقالل از ليگ هفدهم پشت سر گذاشته داريوش شجاعيان را هرگز بازيكن موثري در تركيب آبيها نديديم. شــجاعيان كه با هياهوي بســيار به استقالل آمد و سران باشگاه مبلغ قابل توجهي را بابت حق رضايتنامه به باشگاه گسترش فوالد تبريز پرداختند، با اينكه در دو 90 دقيقهاي مقابل صنعت نفت آبادان و اســتقالل خوزستان به ميدان رفت و در تركيب اصلي حضور داشــت امــا هرگز نمايش خوبي ارائه نكرد و بيشــتر بــه بازيكني بي اثر ميمانســت تــا مهرهاي تاثيرگذاركــه قابليت تغيير ريتــم، آهنگ و نتيجه بازي را داشته باشد.

شــجاعيان با احتســاب مبلغي كه بابت رضايتنامــهاش پرداخــت شــده در حدود 3 ميليارد تومان براي اســتقالل هزينه داشــته اســت كه اين رقم در مقايسه با پرداختي به ساير بازيكنان نشــان ميدهد كه او با فاصله بسيار نســبت به همه گرانترين بازيكن اين فصل آبيها محسوب ميشود.

حقيقت اينكه از شــجاعيان انتظار بسيار اســت و حتي در همين دو بازي كه او اولين دقايق حضورش در تركيب استقالل را سپري ميكــرد، انتظار بود نقش پررنگي در عمليات هجومي استقالل داشــته باشد اما آمار نشان ميدهد كه شــجاعيان اثرگذاري مطلوبي در تركيب استقالل نداشته و غالبا بازيكني بياثر و سر در گم در تركيب آبيها جلوه كرده است.

كيفيتي كه اكنون از شجاعيان ميبينيم ممكن است حاصل ناآشنا بودن با فضاي بازي در اســتقالل و يا ناهماهنگي با ساير بازيكنان و اساســا نامشــخص بودن وظايف فني او در ميدان بازي باشد.

بخشــي از اين مســاله هــم برميگردد بــه كادر فني و شــايد مربيان اســتقالل كه نتوانستهاند تا به امروز شجاعيان را به خوبي با ديگر بازيكنان هماهنگ كنند.

دليل هر چه باشــد منجر بــه نتيجهاي شده كه ميبينيم. شــجاعيان بعد از گذشت 180 دقيقه از ليگ نه براي استقالل موقعيتي ســاخته و نه گلي به ثمر رســانده و نه حتي حضورش در تركيب استقالل آنقدر چشمگير بوده كه بتوانيم گزيــدهاي از حركاتش را در ذهن مرور كنيم.

*** حال شجاعيان را مقايسه كنيد با مهدي قائدي. بازيكني كه نه به اندازه شجاعيان براي اســتقالل بارمالي داشته و نه آنقدر در هياهو گام به استقالل گذاشته است. مهدي قائدي، جوان ريزنقش بوشهري كه عكسهايش بيش از همه بازيكنان در فضاي مجازي و رسانههاي رسمي و مكتوب دست به دست ميشود، در 20 دقيقهاي كه براي استقالل به ميدان رفت، آنقدر ميان خود و بينندههاي بازي استقالل كشش و جذابيت ايجاد كرده كه امروز به تنها دلخوشي استقالل بدل شــده و اوست كه با تكنيك نابي كه از خود به اجرا گذاشــت، قدري از بار و فشار انتقادهاي فني به استقالل را كاسته است.

قائدي آنجا برجســتهتر از شجاعيان جلوه ميكند كه درمييابيم اعدادي كه در قراردادش گمارده شــده، به يك دهم آن ارقامي ميرسد كه براي به خدمت گرفتن داريوش شــجاعيان هزينه شده است. باشــگاه استقالل براي خريد ايــن مهاجم مبلغ 300 ميليــون تومان هزينه كرده است.

ضمن اينكــه 100 ميليون تومــان نيز به باشــگاه ايرانجوان تحت عنوان حق رضايتنامه پرداخته و قرار است اگر به باشگاههاي خارجي منتقل شــد 15 درصد از حــق انتقالش نيز به باشگاه بوشهري تعلق يابد.

قراردادي معقول كه نشان ميدهد مسووالن باشگاه استقالل در خريد اين بازيكن به درستي

منافع باشگاه را در نظر گرفتهاند و به لحاظ فني نيز تحقيقات درستي پيش از عقد قرارداد با اين بازيكن شده است.

*** قضــاوت دربــاره عملكرد شــجاعيان در اســتقالل باشــد براي بعد. دربــاره قائدي هم نميتــوان با قطعيت گفت كه در اســتقالل به مهرهاي كارساز بدل ميشود. بحث درباره نحوه پرداخت است.

اينكه شــأن اســتقالل هنگام عقد قرارداد با بازيكنان حفظ شــود و اين باشــگاه استقالل باشــد كه از موضع باالتر مقابــل بازيكنان قرار بگيرد و نه بازيكنان. پيشترها باشگاه استقالل رفتار مناســبتري در مقابل بازيكنان داشــت و ميكوشــيد مزد هــر بازيكني را بر اســاس تواناييهايش تعيين كند و منزلت 70 سالهاش را مورد توجه قرار بدهد.

در دو فصل اخير اما اســتقالل خريدهايي داشته كه با پرسشهاي بســياري مواجه بوده است. فصل پيش نيز باشگاه استقالل مبلغي در حدود يك ميليــارد و 100 ميليون براي امين حاجمحمدي هزينه كــرد. 900 ميليون تومان هم براي فرشيد باقري پرداخت شد و ايضا 600 ميليون براي در اختيار گرفتن آرش افشين.

بارها گفتيم كه باشــگاه استقالل به هنگام عقــد قرارداد بايد هوشــيار باشــد و با تحقيق بســيار اقدام به جــذب بازيكن كنــد كه انگار گوش شنوايي وجود نداشته و استقالل با اينكه خريدهاي معقوالنــه و آيندهنگرانهاي همچون قائدي داشــته امــا همچنان هســتند افرادي كــه بدون در نظر گرفتــن ارزشهاي واقعي به بازيكنان مزد ميدهند.

*** باشــگاه اســتقالل كه ميتواند خريدهايي همچون قائدي را داشــته باشــد، يا بازيكناني مانند نورافكن و اســماعيلي را با پرداختيهاي بســيار كم به فوتبال ايران معرفي كند بايد به حركت در همان مســير اصرار داشــته باشد نه اينكه ســراغ بازيكنان گرانقيمتــي برود كه در نهايــت بار فني آنچنان قابــل توجهي هم براي اين تيم به همــراه ندارند. از اســتقالل انتظار است در مسير خريد قائديها، حفظ نورافكنها و اســماعيليها قدم بردارد و از تكرار اشتباهها دوري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.