فريبا: هدفمان قهرماني است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازهم اســتقالل ليگ را بد شروع كــرد و از دو بــازي تنها يــك امتياز گرفته است. همين نكته باعث نگراني هواداراني شــده كه امسال دلخوش به قهرماني استقالل هستند.

فريبا مديرفني استقالل كه معتقد است شــرايط اين تيم تغيير ميكند، در خصــوص كســب نتيجه تســاوي مقابل اســتقالل خوزســتان ميگويد: «ما در اين مســابقه بايد سه امتياز را ميگرفتيــم. متأســفانه موقعيتهاي خوبي را از دســت داديــم. به نظر من استقالل نســبت به بازي اول از لحاظ فني شــرايط بهتري داشــت، ولي در اين مســابقه بدشانســي آورديم. داور هم پنالتي صحيح ما را نگرفت و حتي عبدا... ويســي هم تأكيد كرد كه بايد براي استقالل پنالتي گرفته ميشد.»

فريبــا در واكنــش بــه نگرانــي هواداران اســتقالل و اينكه تيمشــان در دو بازي اخير پنج امتياز از دســت داده است، ميگويد: «هواداران هميشه نگران شــرايط تيم هستند. بههر حال ما در شــروع ليگ پنج امتياز از دست دادهايــم، ولي ديگر نبايد اجازه بدهيم تا فاصله استقالل با صدر جدول بيشتر شــود. البته پيشــرفت فني تيم براي ما خوشــحالكننده اســت و بازيكنان جديدي كه جذب كردهايم در بازي با استقالل خوزستان توانستند خودشان را نشان دهند.»

مديرفنــي اســتقالل در ادامــه ميگويــد: «پژمان منتظري روز خوبي داشــت و براي ما مهم بود كه مجتبي جبــاري بعــد از مدتها بــا پيراهن اســتقالل بازي كند. مهدي قائدي هم عملكرد خوبي داشت و ديگر بازيكنان جديد اســتقالل نيز توانستند نمايش خوبي داشته باشند. البته ميدانيم كه در بازيهاي آينده بايد نتيجه بگيريم و امتياز از دست دادن ميتواند به ضرر استقالل تمام شود.»

فريبا دربــاره درخشــش قائدي در بــازي برابر اســتقالل خوزســتان ميگويد: «قائدي بازيكن جواني است كه ميتواند آينده خوبي داشته باشد. ما زماني كه ميخواستيم با او قرارداد امضا كنيــم در برگه قــراردادش اين موضوع قيد شــد كه مهدي نبايد تنها در تهران باشد. خوشبختانه پدر و مادر قائدي هم به تهــران آمدند و در كنار او زندگــي ميكنند. اميدوارم كه او در فوتبال پيشرفت كند.»

فريبا با اشــاره به بازي روز جمعه استقالل مقابل تراكتورسازي در هفته ســوم ميگويد: «همه بازيها در ليگ ايران ســخت اســت و ما بازي آسان نداريــم. امســال هدفمــان قهرماني اســت و بايد خوب امتياز جمع كنيم. در بازي با تراكتورسازي هم محكوم به برد هستيم و بايد نتايج دو هفته اخير را جبران كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.