فريب پول و شهرت را نخور

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

به همان اندازه كه حضور مهدي قائدي در بازي با اســتقالل خوزســتان و تكنيــك مثال زدنياش نويد خوبي بــراي فوتبال ما بود، به همان اندازه هم ترس و نگراني را در دل فوتبالدوســتان به وجود آورد. نگراني از اين جهت كه سرنوشــت اين بازيكن كم سن و سال شــبيه بازيكناني نشود كه در گذشته با همين ســن و ســال كم پا به زمين گذاشتند و توجه بيــش از حد مخاطبــان فوتبال از آنها فوتباليست پرحاشيه ساخت و خيلي زود به رغم قابليتهايي كه داشــتند از فوتبال محو شدند و نــوع رفتن آنها دل همه را به درد آورد. شــايد اين روزهاي قائدي 17 ســاله بيش از هركسي خاطــرات مجاهد خذيراوي را زنده ميكند. اين مساله بهانهاي شــد تا يك بار ديگر رسانهها به ســراغ مجاهد بروند و نظر او را درباره درخشش اين روزهاي قائدي بپرســند. خذيراوي در اين خصوص ميگويد: «شــايد چون قائدي جنوبي اســت و در شرايط سني شبيه به من به استقالل آمده با من مقايسه ميشود. البته تكنيك و سرعتش هم به من شباهت دارد.»چه توصيهاي به قائدي داريد كه در سرنوشــت فوتبال او تاثير مثبت داشته باشد؟ مجاهد پاسخ ميدهد: « قائدي بايد مراقب دوســتانش باشــد. آنهايي كه به او نزديك ميشوند. نبايد فريــب بخورد. نبايد فريب زرق و برق تهران، شــهرت و پول را بخورد. او االن در شــرايطي اســت كه دام ســر راه او زياد پهن ميشــود. مهدي بايد بسيار باهوش باشــد و به هيچ وجه وارد حاشيه نشود. او در شرايطي قرار گرفته كه حتما لحظه به لحظه پيشــنهاداتي خواهد گرفت .آنطور كه من از دور ميبينم منصوريان به شدت حواسش به اين بازيكن هست و مراقب او است اما اين كار منصوريان تنها نيســت. ديگر اركان باشگاه هم نبايد از اين بازيكن جوان شان غافل باشــند چون ممكن است با يك تصميم اشتباه، يك تصميم احساسي و يك لحظه احساســي شدن سرنوشت فوتبال او تباه شود. قائدي بازيكني است كه ميتواند خيلي زود بهترين فوتباليســت ايران شــود، البته اگر بگذارند. به قائدي ميگويم من در همين شــرايط بودم اما نگذاشتند در فوتبال پيشرفت كنم و سرنوشتم كال تغيير كرد. االن چيزي جز حسرت گذشته براي من باقي نمانده اســت. دوست ندارم خداي ناكرده قائدي هم تجربهاي شبيه من داشته باشد. او بايد از حاشيه دوري كرده و فقط به فوتبال فكر كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.