چرا كوليبالي نماند؟ چرا دانشگر نيامد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــايد بيراه نباشد كه بگوييم سپاهان بيشــترين هزينه را در بين تمام تيمهاي ليگ برتري براي ترميم خط دفاعي خود انجام داد؛ آنها در كل پنج مدافع خريدند تا بر خالف فصل گذشــته خيالشان بابت گل نخوردن آسوده باشــد اما واقعيت حداقل در اين دو هفته و البته بازيهاي تداركاتي خالف اين موضوع بوده اســت. درست است كه ســرمربي تيم و نفر اول كادر فني بايد پاســخگوي مسائل فني باشــد اما به نظر ميرسد در اين مورد شخص مديرعامل باشگاه نيز بايد پاسخگوي برخي ابهامات باشد.

ســپاهان در دو هفته اول ليگ در بازي برابر ســايپا و پديده كامال در خط دفاع متزلزل نشان داد و در مجموع پنج گل دريافت كرد، از اشتباهات دروازهبان كــه بگذريم در اين ميان عملكرد ژايــرو رودريگز، مدافع برزيلي جديد اين تيم بيش از ســاير مدافعان ضعيف و غير قابل دفاع بوده است. او كه از همان روز نخست نيز به دليل اضافه وزن عجيبش مورد سوال رسانهها قرار گرفته بود خصوصا در بازي با پديده پر اشتباه، كند و بدون تمركز كافي ظاهر شد.

ســوال اما اين است كه چرا ســپاهان با وجود موسي كوليبالي كه يك ســال سابقه حضور در تيم را داشــت و هماهنگي بيشتري با ساير بازيكنان پيدا كرده بود به ســراغ مدافعي رفت كه به قول معروف هندوانه در بســته بود و شــرايط بدني مناسبي حداقل در ابتداي مسابقات نداشت. كوليبالي با 24 ســال سن يكي از با ارزشترين مدافعان ليگ برتر است و در بازي هفته گذشته برابر استقالل نيز آمادگي باالي او كامال مشخص بود.

مســاله عجيب ديگر كه محسن طاهري، مديرعامل باشگاه سپاهان بايد به آن پاســخ دهد مربوط به ســياوش يزداني، مدافع نيمكت نشين اين تيم اســت. از گوشه و كنار شنيده شــده اين مدافع اصال در ليست خريد زالتكو كرانچار قرار نداشــته اســت و اين مربي كروات محمد دانشگر، مدافع سابق نفت تهران و كنوني سايپا را در ليست خود قرار داده بود اما مديران سپاهان با ســياوش يزداني به جاي دانشــگر قرارداد بستهاند. شــواهد و قرائن مثل نيمكت نشــيني يزداني در بازيهاي تداركاتــي و دو هفته اخير هم به اين شــنيدهها دامن زده اســت. حاال طاهري بايد پاسخ اين ابهام را بدهد كه آيا اين درست است كه در حساسترين پست سپاهان بازيكني را خريده كه در ليست سرمربي قرار نداشته است يا اين موضوع واقعيت ندارد.

«رودريگز به جاي كوليبالي» و «يزداني به جاي دانشگر» شايد جوابي بر نتايج عجيب و غريب ابتداي فصل ســپاهان باشند. تيمي كه حمايت تمام و كمال هواداران اصفهاني را دارد به نظر از پســتي كه بيشترين هزينه را در آن داشته است بيشترين ضربه را ميخورد و در اين ميان مديرعامل و البته زالتكو كرانچار بايد پاسخگوي انتخابهاي عجيبشان باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.