استقالل بدهیهای خارجیاش را صاف کرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیتر یک - استقالل كه به خاطر بدهی در خطر محروميت از حضور در ليگ قهرمانان آسيا قرار دارد، ديروز بدهیهای خارجیاش را پرداخت كرد. استقالل روز گذشته بدهی پروپژيچ و هلمكه را پرداخت كرد تا ديگر بدهی خارجی نداشته باشد. البته هنوز بدهیهای اين باشگاه به بازيكنان و مربيان ايرانی پابرجاســت و استقالل برای گرفتن مجوز حضور در ليگ قهرمانان بايد رضايت طلبكارانش را جلب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.