فريبا: نبايد به نتايج تراکتورسازي توجه کرد

منتقدان راهكار هم بدهند استفاده ميكنيم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بهتاش فريبا درباره وضعيت آبيپوشــان در آستانه ديدار مقابل تراكتورســازي اينطور حرف ميزند: «پس از ديدار با اســتقالل خوزســتان بازيكنان از نظر روحي خود را پيدا كردند. روز جمعه بازيكنان مقابل اســتقالل خوزستان منهاي گلزني، خواستههاي كادرفني را انجام دادند. برنامه ما داشــتن مالكيت توپ و فوتبال هجومي بــود و همه كارهاي ما خوب انجام شــد و تنها ضربات آخر را خوب نزديم. بازيكنــان ما خيلي خوب در هفته جاري تمرين كردند و شــرايط خوبي داريم. از هواداران تشــكر ميكنم كه پس از شكســت مقابل نفت آبادان، 90 دقيقــه در ديدار با همنام خوزســتاني از ما حمايت كردند و در ورزشــگاه حاضر شــدند اما ما نتوانستيم به پيروزي كه خواســته آنها بود، دست پيدا كنيم. شرايط هميشه اينگونه نميماند و اين هفته توپهاي ما داخل گل ميرود تا خواسته هواداران برآورده شود.»

او درباره حريف روز جمعه اســتقالل، معتقد است: «تراكتورســازي تيم خوبي اســت و نبايد به نتايج اين تيــم توجه كنيــم. من هر دو بازي ايــن تيم را ديدم و به ويژه مقابل اســتقالل خوزســتان اين تيم شايســته شكست نبود و موقعيتهاي زيادي داشت. تراكتورسازي در خطــوط حمله و هافبك بازيكنــان خوبي دارد و به نتايج اين تيم نبايد نگاه كنيم. بازي ما با تراكتورســازي يكي از بازيهاي خوب ليگ خواهد بود، زيرا هر دو تيم ميخواهند فوتبال بازي كنند. تراكتورســازي به دنبال فوتبال تهاجمي اســت و اهل اتوبوس چيدن نيســت. تيم تراكتورســازي فوتبال بستهاي بازي نميكند و ضد فوتبال از اين تيم شــاهد نخواهيم بود تا به اين ترتيب همه از اين بازي لذت ببرند.»

مربي استقالل حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «اميــدوارم در كنار كار فني، شــانس با ما يار باشــد و يك فوتبال خــوب بازي كنيــم و توپهايمان تبديل به گل شــود. با يــك بازي خوب تعداد هــواداران ما از ‪0٣ 02،‬ هزار نفر بيشــتر خواهد شد و با ادامه يك روند خوب، به حداكثر ظرفيت ورزشگاه ميرسد. اميدوارم هر بازي ‪80 07،‬ هزار هوادار در ورزشــگاه حاضر شوند و از اســتقالل حمايت كنند. با توجه به وضعيت تيم ايمان دارم كه شــرايط اســتقالل بهتر خواهد شد و هواداران نيــز با حضور خــود، حمايت بيشــتري از تيم خواهند داشــت. تراكتورســازي تيم پرطرفدار ليگ است و در هر شــهري هواداران زيادي دارد. هواداران ما اما جمعه بيشــتر خواهند بود و با حضور پر رنگ در ورزشــگاه و حمايت از اســتقالل به تيم خود براي كســب پيروزي كمك ميكنند.»

اين پيشكســوت فوتبــال كشــورمان در واكنش بــه برخي انتقــادات، ميگويــد: «بايد بــه حرف همه پيشكســوتان توجه كرد. بايد بــه انتقادات گوش كنيم. بعضي از پيشكسوتان اما شرايط درون تيمي را نميدانند و صحبتهايي را مطرح ميكنند كه با شرايط ما مطابقت ندارد. از همه منتقدان ميخواهم كه راهكار ارائه دهند و تنهــا انتقاد نكنند. من تالش ميكنم تا از هر فردي يك كمك كوچك بگيرم و كادر فني نيز چنين خواســتهاي دارد. از همه ميخواهيــم كه يك راهكار در كنار انتقاد خود ارائه دهند. ما همواره به دنبال اســتفاده از نظرات مثبت و سازنده همه دلسوزان استقالل هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.