مهاجم گرجستاني در استقالل خوزستان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســابا تاوادزه مهاجم فصل گذشــته ديناموكيف گرجســتان با عقد قراردادي دو ســاله به استقالل خوزستان پيوست. سابا چندي پيش براي حضــور در تمرينات نفت تهران وارد ايران شــد اما به داليلي نتوانســت به اين تيم ملحق شــود. به همين دليل عبدا... ويســي سرمربي استقالل خوزستان از او دعوت كرد به تمرينات تيمش برود. اين مهاجم گرجستاني در تمرينات خيلي خوب كار كرد تا نظر نهايي ويسي را جلب كند.به اين ترتيب تاوادزه ديروز با استقالل خوزستان قراردادي 2 ساله امضا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.