شروعمربيگريعنايتيازترکيه

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رضا عنايتي كاپيتان ســابق استقالل دوران مربيگــرياش را آغاز كــرد. عنايتي هم اكنون در تركيه حضــور دارد و در يك دوره مربيگري در اين كشور شــركت كرده است. مهاجم گلزن فصل گذشــته صباي قم كه به تازگي از فوتبال خداحافظي كرده به تمرين آالنيا اسپور، تيم فصل گذشته سجاد شهباززاده رفت و تمرينات اين تيم را تماشــا كرد تا با كســب تجربه بيشتر خود را آماده حضور رســمي در عرصــه مربيگري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.