نفت با زوج جديد خط دفاعي مقابلپرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم نفت تهران با زوج جديد در خط دفاع خود به مصاف پرسپوليس خواهد آمد. محمد نصرتي به دليل مصدوميت همسترينگ نميتواند نفت را مقابل پرسپوليس همراهي كند، از اينرو حميد درخشان از زوج احمد آلنعمه و محســن بنگر براي مهار خط حمله پرسپوليس كه بدون شك خطرناكترين خط حمله ليگ است، استفاده خواهد كرد. آلنعمه در اين هفته كارت بازياش براي نفت صادر شد و امروز اولين بازي خود را براي ايــن تيم در فصل جاري انجام خواهــد داد. تقابل زوج بنگر و آلنعمه با مهدي طارمي و گادوين منشا يا علي عليپور جالب توجه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.