خادم پور با رضايت استقالل در ترکيب نفت

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

باشــگاه اســتقالل رضايتنامه مدافع - هافبك خــود را براي حضور قرضي در تيم نفت تهران صادر كرد. رضايتنامه قرضي و يكســاله ســينا خادمپور براي حضور در نفت تهران از ســوي باشگاه استقالل صادر شد. ايــن اتفاق با موافقت عليرضا منصوريان صورت گرفت و قرار شــد مدافع - هافبــك تيم اميد ايران در ليگ هفدهــم پيراهن تيم نفت تهران را بر تن كند. خادمپور كه در تمرينات تيم نفت حضور داشــت امروز ميتواند اين تيــم را در بازي با پرســپوليس همراهي كند. ديــدار نفت تهران - پرســپوليس از ســاعت 20:45 امروز در ورزشــگاه تختي تهران برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.