جوانترين لژيونر در روستوف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا شــكاري، هافبك جــوان روســتوف، بعد از مدتها با دريافت رضايتنامه راهي روســيه شــد تا در تمرينات تيمش حاضر شود.

زمســتان پارسال رضا شــكاري بعــد از دريافت پيشــنهاد از باشــگاه روستوف روســيه كه در آن مقطع ســردار آزمون و ســعيد عزتاللهي را در اختيار داشت، راهي روسيه شــد و با اين تيم قرارداد داخلي بست اما براي بازي در تركيب اين تيم نيازمند رضايتنامه ذوبآهن بود كه بعــد از دريافت رضايتنامه راهي اين باشگاه شد.

شــكاري از ماهها قبل درگير شــكايت باشــگاه ذوبآهن بــه خاطر غيبت در تمرينات اين تيم بود كه بعد از حل و فصل اين ماجرا در كميته انضباطي ايران و همراهي تيــم ملي در جام جهاني جوانان و رقابتهاي مقدماتي زير ۳۲ سال آسيا، باالخره راهي روستوف شد.

ليــگ روســيه هفته چهارم خود را هم پشــت سر گذاشــته و شكاري از اين حيث عقبتر از ســاير بازيكنان تيمش اســت. او در اين فصل سردار آزمون را در كنار خــود نميبيند اما سعيد عزتاللهي بعد از اتمام انتقال قرضي به آنژي روسيه به اين تيم بازگشته است.

شكاري با ۸۱ سال سن جــزو جوانترين بازيكنان لژيونر فوتبال ايران اســت كه در جــام جهاني جوانان هم موفق به زدن ســه گل براي ايران شد.

در حقيقــت قرار بود اين بازيكن يك سال زودتر لژيونر شــود اما ذوبآهن مانــع بزرگي بــراي اين بازيكن شــد، كه باالخره با به كرســي نشستن حرف اين بازيكن، شكاري راهي روستوف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.