طاهری‌چگونه‌مديرعامل‌شد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

خبر صبح ديروز حول و حوش باشــگاه پرســپوليس از دل اولين جلسه رسمی هيات مديره جديد بيرون آمد.

در اين جلســه كه هر 5 عضو هيات مديره حضور داشتند با اكثريت آرا علی اكبر طاهری به عنوان مديرعامل باشگاه انتخاب شد و جعفر كاشانی همچنان به عنوان رييس هيات مديره فعاليت خواهد كرد.

در واقــع نكته مهم ارتقــای رتبه طاهری از سرپرســتی به مديرعاملــی بود كه در تمام 6۲ ماه گذشــته شــايعات مختلفی درباره اين مساله به گوش میرسيد و سرانجام تحقق يافت. با اين حال ســوال بزرگ اين است كه طاهری به عنوان مدير بازنشسته و با منــع قانونی كه در خصوص فعاليت اين مديران در نهادهای دولتی وجود دارد چگونه به اين عنوان رسيد؟

تنهــا يك راه بــرای مديرعاملی طاهری وجــود دارد؛ اينكه وزارت ورزش از دولت برای طاهری درخواست مجوز كرده و برای او مجــوز بگيرد. قانون میگويد كه چنانچه برای فرد بازنشســته مجوز صادر شــود، منعی برای تصدی پســت مديرعاملی وجود ندارد. حال بايد ديد كه ماجرا از چه قرار اســت و طاهری از كدام راه قانونی به صندلی مديرعاملی رسيده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.