طاهري: پول ژوزه را فراهم ميكنيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علــي اكبر طاهــري در مــورد برگزاري اولين جلسه هيات مديره باشگاه پرسپوليس و انتخابش بهعنوان مديرعامل اين باشگاه گفت: «طبق معمول اولين جلسه هيات مديره جديد برگزار و در مورد مشــكالت باشگاه و برنامهها توضيحاتي ارائه شــد. طبق قانون تشــريفات اينگونه جلســات برگزار و رييس هيات مديره، نايب رييس و مديرعامل انتخاب شــدند. قرار شــد به مــواردي مانند بودجه باشــگاه توجه بيشتري صورت بگيرد.»

مديرعامل باشگاه پرسپوليس در خصوص اينكه داستان طلب ژوزه به كجا كشيده شد و قرار اســت اين پول از چه منبعي تأمين شود، گفت: «مگر ميشــود يك نهــادي حكمي را صادر كند و آن حكم اجرا نشود؟ ما هم از تمام امكانات و ظرفيتهايمان استفاده ميكنيم تا پول ژوزه را بدهيم.»

طاهري افزود: «يك قســمتي از اين پول از طرف هواداران عزيزمان تأمين ميشــود و ســعي ميكنيم بخش ديگر هم با ارتباطي كه وجود دارد، ظرفيت باشگاه و ارتباط با دولت و مجلس فراهم شود.»

وي در پاســخ به اين ســوال كه آيا بايد خيال هواداران از آينده باشــگاه راحت باشد، گفت: «هميشــه گفتهام اول با لطف خدا بعد هواداران و زحمتي كه همه بچهها در باشــگاه ميكشــند ميتوانيــم آينده خوبي داشــته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.