كلهر: برانكو با سه مهاجم بازي كند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمود كلهر درباره بازي پرسپوليس مقابل نفــت تهران ميگويــد: «پرســپوليس دو بازي حســاس را برد و بخصوص مقابل تراكتور نتيجه خوبي به دســت آورد. اين تيم نســبت به سال گذشته متحول شده و نقاط ضعفش را پوشانده. البته هنوز بازيكني كه بتواند جانشــين سروش رفيعي باشد پيدا نشده چون سروش در بازيهاي آسيايي و مسابقات بزرگ مثل شهرآورد بازيكن مهم و تاثيرگذاري بود. غير از اين پرسپوليس از هر نظر خوب اســت و با بازيكناني مثل شــجاع كه البته اشــتباه هم كرد تقويت شده و ميتواند مقابل نفت هم برنده باشــد.» كلهــر ميگويد: «نفت خط حمله زهــرداري دارد اما راحت گل ميخورد، البته آقاي درخشــان ســعي كرده با اســتفاده از تجربه بازيكنان مشكل ناهماهنگي و ناآمادگــي را كم كند اما اگر پرســپوليس به بازياش ســرعت بيشــتري بدهد و با كارهاي تركيبي هميشــگي حمالتــش را پيريزي كند ميتواند نفت را شكســت دهــد.» او ميگويد: «در بازي قبلــي طارمي آماده نبــود. اميدوارم او در اين بــازي آماده باشــد و گلزنيهايش را شروع كند. منشــا هم تازه آمده و ميتواند زوج مناسبي براي طارمي باشد اما اگر برانكو سيستم تيمش را تغيير بدهد و با ســه مهاجم بازي كند تا عليپور هم در ميدان باشــد عالي ميشــود.» وي ميگويد: «به نظــرم بهترين زوج براي خط دفاع ســيدجالل و شجاع هستند و انصاري بايد به دفاع چپ برگردد و ماهيني در ســمت راست بازي كند. اينطوري ميتوان از صادق محرمي در پســت هافبك راست بازي گرفت و از احمدزاده به صورت متناوب استفاده كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.