برانكو:ترديد ندارم مشكل بدهي باشگاه حل ميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكو ايوانكوويچ در نشســت خبري قبل از بازي با نفت در صحبتهاي مقدماتــياش پيرامون اين ديــدار گفت:«ما خودمان را در ســايه اخباري كه درباره نفت منتشــر ميشــود گم نميكنيم. حميد درخشــان و مجتبي خورشيدي از همكاران خوب من هستند كه در زمان كم به شكل خوبي كار كردند و خيلي راحت اين موضوع در بازيهاي تيم نفت ديده ميشــود. آنها از دو بازي ۴ امتياز گرفتند و فردا(امروز) بازي ســختي در انتظار ماست كه ميتوانم بگويم اين بازي كامال متفاوت از بازي ســوپرجام است. تيم نفت در موقعيت فعلي چيزي براي از دست دادن ندارد و براي به دست آوردن امتياز بازي ميكند. آنها ورزشــگاه تختي را دارند و ما ميدانيم كه بازي ســختي در پيش خواهيم داشــت. از بازيكنانم سيدجالل حسيني در كورس تركيب اصلي هســت و با بقيه رقابت ميكند اما ربيعخواه را نداريم چرا كه كشــش مختصري در ناحيه پا دارد و در تركيب ما نيســت چون نميخواهيم ريسك كنيم و وضعيت او حادتر شــود. بقيه بازيكنان آماده هســتند و حتي عليپور هم بعد از يك جلســه محروميت به ما اضافه شده است. در اين بين طبيعي اســت كه هدف ما همان هدف هميشگي اســت و با تمام احترام براي رقبا با تمام توان براي كســب سه امتياز به ميدان ميرويم. تيم نفت مجموعهاي از بازيكنان باتجربه و جوان اســت و به همين خاطــر آمادهايم تا با باالترين كيفيت بازي كنيم.» در ادامه خبرنگاران چند سوال پرسيدند كه برانكو جواب داد. باشگاه پرسپوليس ۰7۱ ميليارد تومان بدهكار است و ای اف سی تهديد كرده در صورتي كه تا 9 شــهريور اين بدهيها پرداخت نشــود ممكن است نتوانيد مقابل االهلي بازي كنيد؟

(برانكو ابتدا به شوخي گفت اگر نداريم اين سوال فني نيست اما بپرسيد) درســت است. اين يك تهديد است و به هر حال بايد بدهيها پرداخت شود امــا من اعتماد كامل بــه دكتر طاهري و اعضاي جديــد هيأت مديره دارم كه مشــكالت را حل خواهند كرد همانطور كه تــا به حال نيز حل كردهاند. ترديدي ندارم اين مشكل هم حل خواهد شد.

در بازي دوستانه پســت جديدي به سيدجالل حسيني داده بوديد. آيا اين موضوع باعث خواهد شد كه در بازيهاي بعدي پست اين بازيكن تغيير كند؟

ســيدجالل يك بازيكن كليدي و مهم براي تيم ماســت. او تستهاي خوبي هم داد كه خوشــبختانه مصدوميتش هم برطرف شده و ما براي اين موضوع خوشــحاليم. اينكه او در يك پســت جديد استفاده شد به اين دليل بود كه چون تازه از مصدوميت درآمده نخواستيم فشار زيادي به او وارد شود. شجاع به تيم ما آمده تا بازي كند و در ۲-3 بازي اخير عملكرد خوبي داشت. اگر هم اشــتباهي رخ داد به اين دليل بود كه در همه جاي دنيا اين مسائل پيش ميآيد. بايد بگويم ســيدجالل پســت خودش را دارد و در دفاع وسط بازي ميكند.

حميد درخشــان بعد از بازي ســوپر جام گفته بود پرسپوليســيها تيم ما را دســت كم گرفتــه بودند وگرنه ما بايد گلهاي بيشــتري ميخورديم. آيــا بازيكنان پرســپوليس امروز ذهنيتشــان را تغيير ميدهند يــا اين تيم را دست كم ميگيرند؟

به هرحال هر كسي تفكر خودش را دارد اما تيمي كه بنگر و بيكزاده را دارد قابل احترام اســت. درباره سوپرجام بايد بگويم ما نفت را دست كم نگرفتيم. قبل از بازي و زماني كه بازيكنان گرم ميكردند ديدم كه بازيكنانم چقدر جدي و مصمم هســتند و سه بر صفر هم برديم. بايد ۰۱ گل ميزديم؟ ما شــانسهاي زيادي داشتيم اما به هر حال نخســتين بازي سخت اســت چون بازيكنان هنوز تحت فشار تمرينها هستند.

هميشــه گفتم نخســتين بازي خيلي ســخت اســت و هوا هم ۰۴ درجه بــود. مــن از بــازي بازيكنام راضــيام و آن چيزي كــه من را بيــش از اندازه خوشــحال ميكند تالشــي اســت كه از بازيكنانــم در تمرينهــا ميبينم. من بــه آنها تبريك ميگويم. شــايد يك تيم گاهي بازي را شــل بگيــرد اما من در بيــن بازيكنانــم اين موضــوع را نديدم. هر بازي ســخت اســت و ســال قبل ديديــد كه بــا فوالد يــا تراكتورســازي چه شــرايطي داشــتيم. ما بــا فوالد يك - يك كرديم و تراكتورسازي هم تيمي است كه بازيكناني مثل نوري، حاتمي، شريفي، ابراهيمي و ايرانپوريان دارد و ميتوانم بگويم آنها تيم باكيفيتي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.