بيماري مدافع االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مدافــع جديد نيجريــهاي االهلي عربســتان به خاطر ابتال بــه آنفلوآنزا بازي اول تيمش در ليگ عربســتان را از دست داد.

به نقل از روزنامه الوطن عربستان، ســرگي ربــروف، ســرمربي اوكرايني االهلي عقيل بالغيث و محمد آل فتيل را آمــاده میكند تا يكــي از آنها را به جاي ابــو بوآنا، مدافع جديد نيجريهای خود در بازي مقابــل االتفاق در هفته اول ليگ به ميدان بفرستد.

ابو بوآنا روز ســه شــنبه نيز در تمرينهــای تيمــش حضــور نيافت و دليلــش اين اســت كــه او مبتال به آنفلوآنزاي شديدي شده است و اكنون وضعيت مســاعدي ندارد. البته نام اين بازيكن در فهرســت لژيونرهاي بازي با پرسپوليس نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.