بانوان ايران حريف چین تايپه نشدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نوزدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني زنان آســيا روز گذشــته به ميزباني «مانيل» فيليپين آغاز شــد و تيم ملي بانوان ايران از ساعت ‪12 :30‬ به وقت محلي و ساعت 9 صبح به وقت تهران به مصاف چين تايپه رفت.

مليپوشــان ايران در ســت دوم 27 بر 25 به پيروزي رســيدند اما در ستهاي اول، سوم و چهارم به ترتيب با امتيازهــاي 25 بر ‪25 51،‬ بر 17 و 25 بر 20 مغلوب چين تايپه شدند.

در ديگر ديدار همزمان با مسابقه ايران و چين تايپه و در گروه سوم اين رقابتها، زنان كره جنوبي سه بر صفر بــا امتيازهاي 25 بــر ‪25 12،‬ بر 14 و 25 بــر 12 نيوزيلنــد را از پيش رو برداشتند.

تيم ملــي واليبال بانــوان ايران امروز در دومين مسابقه خود به مصاف تايلند ميرود. ديداري كه حكم مرگ و زندگي براي تيــم ايران دارد. بانوان ايران براي صعود به جمع هشــت تيم برتر اين رقابتها بايد تايلند را شكست دهند تــا در روز پاياني مرحله گروهي هم به صعود اميدوار باشند.

شجاعي: به رغم شكست از عملكرد بازیكنان ایران راضي هستم

مشــاور فني تيم ملــي واليبال بانوان ايران ميگويد درست است كه نتيجه را به چين تايپه واگذار كرديم اما از عملكــرد بازيكنان ايران راضي هستم.

ميــر مصطفــي شــجاعي بعد از شكست ســه بر يك ايران برابر چين تايپــه در نخســتين روز رقابتهــاي قهرمانــي زنان آســيا گفــت: « بازي ســختي مقابــل يكــي از بهتريــن تيمهاي آسيايي داشتيم و از قبل هم ميدانستيم كه ميدان راحتي نخواهد بود. اگرچه نتيجــه بازي به نفع ايران نشــد اما از عملكــرد بازيكنان راضي هســتم چراكه در زمين خيلي تالش كردند. »

او ادامــه داد: « همانطــور كــه ميدانيد واليبال زنان ايران تا به حال رتبهاي بهتر از هشــتمي در مسابقات قهرماني آســيا كســب نكرده است و رســيدن به جايگاه مطلوب اين رشته نياز به زمان دارد. »

شــجاعي به بازي امروز تيم ايران نيز اشــاره كرد: « در بازي دوم مقابل تيم سخت تري هم بازي داريم. تايلند تيم باكالس و ســطح بااليي است كه يكــي از مدعيــان ايــن رقابتها هم محســوب ميشــود. اميدواريم كه در ادامــه رقابتها شــاهد نتايج بهتري باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.