انتخاب نايب ريیس براي بوكس ايراد آيین نامهاي داشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جدايي ناطق نوري از فدراسيون بوكس و موضوع انتخاب سرپرست براي اين فدراسيون چيزي نيست كه بتوان راحت از كنارش عبور كرد و نظر معاون وزير را دربارهاش نپرسيد. داورزني در اين رابطه و مشكالتي كه درباره آييننامه مطرح ميشود، ميگويد: «در اساسنامه فدراسيونها اين اجازه به وزير ورزش داده ميشود كه اســتعفاي رييس فدراسيون را بپذيرد و اين به صراحت در قانون آمده است. آييننامهاي كه ما نوشتيم، مربوط به نحوه ثبتنام است. ما هم اشكاالتي كه در آن آيين نامه بود را برطرف كرديم. بايد به نكته مهمي اشاره كنم؛ اساسنامه مصوب دولت است اما آييننامه مصوب وزير ورزش است. در اين موضوع كه عنوان كرديد، بايد ببينيم چرا وزير استعفا را قبول كرد و نايب رييس بهعنوان سرپرست منصوب نشد. اين سوالي است كه مطرح ميشود. ما همين موضوع را در جلســه شوراي معاونان مطرح كرديم. روي اساسنامه نميتوانيم كاري كنيم و اساسنامه هفته آينده نيز به دولت ميرود. در خصوص آيين نامه نيز اشكاالتي وجود داشت كه در آن ورود كرديم و اين مســائل برطرف شد. حاال هم قرار است هفته آينده آيين نامه با اصالحاتش اعالم شود. همچنين بحث سوابق كاري، تاييد پنج نفره و ... اصالح شــد. بايد بگويم كه اساســنامه باالتر از آييننامه است. در بحث انتصاب نايب رييس هم اين مســاله اشــكال داشت كه اصالح كرديم.» معاون وزير ورزش قهرماني در پاسخ به اين سوال كه آيا كار شما تخلف بوده است؟ ميگويد: «تخلف نيست و در واقع اين از اختيارات وزير است. يك وقت ميبينيد كه وزير برخالف اساسنامه دولت عمل ميكند اما يك وقت هم ميبينيد كه برخالف آييننامه عمل شده است. اين كار برخالف آييننامه وزارت ورزش صورت گرفته و ما نيز آن را ميپذيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.