بيتوجهي به پشتوانهها به بهانه مشكالت مالي!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي جودوی قهرماني نوجوانان جهان در حالي از امروز در غياب نوجوانان جودوكای ايران كليد ميخورد كه رييس فدراسيون براي حضور در نشست ساالنه كنگره جهاني بدون بردن پشــتوانههاي جودو همراه با خود راهي شــيلي شــده است!

رقابتهاي جهانــي 201۷ جودوي نوجوانان از امروز رسما به ميزباني كشور شــيلي و با حضور 441 جــودوكا از ۸۶ كشور جهان آغاز ميشود.

امــا نكته مهــم و صد البته تاســف برانگيز در اين باب عدم اعزام پشــتوانهها و آتيه ســازان جودوي ايران به اين دوره از پيكارها اســت. اتفاقي تلــخ كه قطعا ميتواند در بخش پشــتوانه ســازي اين رشــته المپيكي براي جودوي ايران خأل غيرقابل جبرانــي را ايجاد كند. كمبودي اساســي در بخــش پشتوانهســازي كه جودوي ايران مدت هاست با آن دست و پنجه نرم ميكند ولي گويا خيلي قصد و نيت پر كردن اين خأل در شرايط فعلي با اين قبيل بي توجهي به پشتوانهها در اين مجموعه وجود ندارد.

بــه هــر روي نوجوانــان جــودوی كشورمان در سالهاي اخير حضور نصفه و نيمهاي در اين رقابتها داشــتهاند اما انتظــار ميرود اين حضور نصفه و نيمه با تدبيري كارآمد به حضوري مستمر تغيير پيدا كنــد. حضوري كه قطعــا ميتواند گرهگشاي مشكالت اين روزهاي جودوي ايران باشد.

در دوره قبلــي ايــن مســابقات كه ســال 2015 به ميزباني بوســني برگزار شــد، ابوالفضل محمودي، جواد مرادي و حميدرضا ملكزاده نمايندگان كشورمان بودند.

ســال 2013 نيز محمد رشــنونژاد، رامين صفويه، ســبحان رسولي و عليرضا خجسته راهي ميامي آمريكا شدند كه با تك برنز صفويه تيم كشــورمان بهعنوان چهارم دست پيدا كرد.

نكته مهمتر از غيبت تيم ايران، حضور رييس فدراســيون در اين رقابتهاست. محمد درخشان در فدراسيون مسووليت دارد و ميبايست در همه رويدادهايي كه توسط فدراسيون بينالمللي جودو برگزار ميشــود، حضور داشته باشــد به همين دليــل نيز براي حضــور در اين رقابتها راهي شيلي شده است.

در ســالهاي قبل هر چند نوجوانان كشورمان در رقابتهاي جهاني موفق به كسب مدال نميشــدند، ولي تجربه اين رقابتها براي آنها بسيار مفيد بود.

همين نفراتي كه اكنــون عضو تيم ملي هستند، از رشنونژاد گرفته تا صفويه با حضور در چنين رقابتهايي با كســب تجربــهاي مفيد، اكنون به آينده ســازان جودوی ايران تبديل شدهاند.

فرصت كم براي آماده سازي، مباحث روانشناختي و هزينههاي باال داليل ذكر شــده براي اعزام نشدن تيم ايران به اين رقابتها عنوان شــده اســت اما قطعا از تمامي اين مشــكالت كــه بگذريم، نگاه ويژه به پشــتوانهها مبحثي بســيار مهم اســت كه اميدواريم فدراسيون جودو با توجه بيشــتر به اين مقوله شــرايطي را براي ملي پوشــان رده ســني پايه خود ايجــاد كند كــه در آينده ديگر شــاهد موضوعاتي مشابه با اتفاقي كه هم اكنون فدراســيون با آن درگير است يعني عدم اعزام نوجوانان و جوانان به مسابقات مهم و معتبر بينالمللي، نباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.