آغاز مرحله سوم واليبال نشسته با دعوت از 17 ورزشكار

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دارنده نشــان طــالي مســابقات جودو قهرماني آسيا از ســه هفته ديگر راهي كشور تايلنــد ميشــود تا زيرنظــر مربيــان رايزن )MMA( تمرين كند. جواد محجوب كاپيتان ســابق تيم ملي جودو كه در چند ماه گذشته از رشــته جودو و تيم ملــي كنارهگيري كرده حاال ميخواهد فعاليت خود را به طور رســمي در مســابقات MMA آغاز كنــد: «در حال حاضــر تمريناتم را به صــورت جدي زير نظر خســروينژاد در ايران پيگيري ميكنم. همه شــرايطم از لحاظ بدني آماده اســت اما يك مصدوميت قديمــي از دوران فعاليت در جودو دارم كــه اين مصدوميــت در تمرينات بوكس كه انجام ميدادم، اذيتــم ميكرد اما در حال حاضر بهتر شــدهام و ديگر از ناحيه دندههاي قفسه ســينهام دردي ندارم.» او با بيان اينكه مصدوميتش باعث شده تا مدتي را به استراحت بپــردازد، ادامه داد: «در حــال حاضر بايد يك مقدار تقويت كنم تا آســيبديدگي كه داشتم به طور كامل رفع شــود. انشــاءا... تا 2 يا 3 هفته آينده راهي كشــور تايلند خواهم شد تا تمريناتم زير نظر مربيان تخصصي اين رشــته پيگيري شود. براي موفقيت در رشته MMA نبايــد تمرينها را رها كنم. مــيروم تايلند تا ايراداتي كــه دارم را آنها مطرح كنند تا با كار كردن روي اين نقاط ضعف، بيشتر آماده حضور در مســابقات شــوم. احتمال يك ماه در تايلند بمانم.»

او همچنين در پاســخ به اينكه به نظرت حضور در رقابتهاي MMA ســخت نيست؟ گفت: «حضور در اين مســابقات خيلي سخت نيســت. با توجه به اينكــه من يك قهرمان در رشــته جودو هســتم قطعا ميتوانــم در اين مسابقات هم موفق باشــم. خوشحالم از اينكه در زندگي هميشه لطف خدا شامل حالم بوده و اگر بتوانم در طول چند ماه آينده روي نقاط ضعف در قســمت دست و پا كار كنم، قطعا در اين رشته ميتوانم موفق باشم.»

سومين مرحله از اردوي آمادگي تيــم واليبال نشســته جوانان از روز گذشــته با حضور ۷1 نفر آغاز شد. در تمرينــات اين مرحله كه مصادف با حضور تيم ملي آلمان در ايران نيز خواهد بــود، چهار ديدار تداركاتي با تيم آلمان نيز پيش بيني شــده كه طي روزهاي ‪۶2 42، 22،‬ و ۸2 مرداد ماه انجام خواهد شــد. رضا عشوري، يوسف عليپور، محمد نعمتي، جمال نظري، مرتضي زندلشني، اميرحسين نوري، حميدرضا عباسي، اميرمحمد روميان، اميرحسين روميان، حسين دريكوند، اميد مختاري، محمدامين بليوند، علي اكبري توپكانلو، عليرضا پورســمناني، اميرحســين قرهقزلو، حســين چمــنآور، اميرمحمــد ابراهيمــي، ۷1 مليپــوش دعــوت شــده به اين تمرينات هستند كه از 21 مرداد وارد محــل برگزاري اردو خواهند شد.

ليست شرکت کنندگان در جام ریاست فدراسيون جهاني اعالم شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.