موفقیت در اين رشته خیلي هم سخت نیست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

MMA

هفت ديدار تدارکاتي براي تیم ملي والیبال نشسته آلمان در ايران تيم ملي واليبال نشسته آلمان با حضور در ايران، چهار جوانــان و يكي از تيمهاي باشــگاهي خواهد داشــت. تيم ديدار تداركاتي با تيم ملي جوانان و ســه ديدار تداركاتي با آلمــان همچنيــن روزهاي ‪25 32،‬ و ۷2 مرداد ماه با ســه تيمهاي باشگاهي واليبال نشسته كشورمان برگزار ميكند. تيم باشــگاهي واليبال نشسته از كشورمان به ميدان ميرود تيم واليبال نشســته آلمان براي برگزاري اردوي مشترك و و 29 مــرداد ماه نيز ايران را ترك خواهــد كرد. ديدارهاي ديدارهاي تداركاتي، 20 مرداد وارد ايران ميشود. تداركاتي پيش بيني شــده، در سالن فدراسيون ورزشهاي

اين تيم از روز يكشــنبه، 22 مــرداد تمرينات خود را جانبازان و معلوالن انجام ميشــود و تيم واليبال نشســته در ســالن آكادمي ملي المپيــك و پارالمپيك آغاز ميكند. جوانان كشــورمان طي روزهــاي ‪۶2 42، 22،‬ و ۸2 مرداد تمرينات اين تيم هــر روز در دو نوبت صبح و عصر، برگزار ماه از ســاعت 15 الي ۸1 با تيم ملي واليبال نشسته آلمان ميشــود. تيم ملي آلمان يك ديــدار تداركاتي با تيم ملي مسابقه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.