جويبار چشم به راه قهرمانانش

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وضعيت نگرانکننده مهمترین سالن کشتی کشور

سالن كشتي شهيد رجايي جويبار يكبار ديگر به سوژه رسانهها تبديل شده است. سالني كه قهرمانان زيادي را تحويل كشتي ايران داد اما همچنان با محدوديتها و مشكالت زيادي روبهرو است.

جويبار به پايتخت كشــتي ايران معروف شــده اما بــه لحاظ امكانات يكــي از مناطق محروم ورزش ايران ميتواند نام بگيرد. شــهري كوچك اما با عالقهمنداني بسيار براي ورزش كشتي كه از حداقلها محروم هستند. اين شهر چند سالن كشتي دارد كه سالن شهيد رجايي يكي از آنهاست. ســالني با مشكالت بســيار زياد و كمبودهاي فراوان كه رفع آن نياز به همت مســووالن و عالقه مندان به كشتي دارد. مشكالت اين سالن به حدي زياد است كه عجيب است چرا مسوالن وزارت بهداشت تا قبل از اين جلوي فعاليت اين ســالن را نگرفتهاند! نبود حداقل امكانات بهداشتي در اين سالن ســالمتي همه كشــتي گيران نوجوان و جوان را كه در اين ســالن فعاليت ميكنند به خطر مياندازد.

اين سالن نه ســرويس بهداشتي مناسب دارد و نــه حمام، وضع تشــكها و ديوارهاي ســالن هم در بدترين شكل ممكن است. حال چرا در طول 25 سال گذشته مسووالن ورزش مازندران به اين ســالن توجه نكردند، مشخص نيست.

سالني كه حكم معدن طال را براي ورزش ايران دارد و هميشه قهرماناني در همين سالن بزرگ شدند كه آبروي ورزش ايران را در سطح بينالملل حفظ كردند.

مهدي حاجي زاده، رضا يزداني، حســن يزداني و مسعود اســماعيل پور از جمله قهرماناني هستند كه در اين سالن پرورش پيدا كردند. به نظر ميرســد با توجه به اهميت و جايگاه اين سالن بايد مســووالن ورزش كشور خيلي زودتر از اين دست به كار ميشدند و آن را سر و ساماني ميدادند.

به لحاظ وظيفه سازماني كه مشخص است مسووالن ورزش بايد به اين امر وارد ميشدند و متاسفانه در سالهاي گذشته اين اتفاق رخ نداده است اما به نظر ميرسد برخي از قهرماناني كه از همين سالن به مدارج باالي موفقيت رســيدند هم ميتوانستند كمكي به اين سالن كنند. شايد وظيفه آنها نباشد اما مهدي حاجي زاده، رضا يزداني و حتي حســن يزداني نسبت به اين شهر ديني دارند كه بايد آن را ادا كنند.

برخــي از ايــن قهرمانان كه نام برديم االن به لحاظ مالي هم شــرايط بســيار خوبي دارند اما اين قهرمانان حتما خــوب ميدانند كه جايگاه فعلي خود را مديون زحماتي كه در شــهر جويبار براي آنها كشيده شده، هستند و چه خوب اســت كه خود اين قهرمانان پيشــگام شوند و براي نوسازي اين ســالن اقدام كنند. كاري كه آنها ميكنند جاي دوري نميرود و شــرايط را براي پرورش نوجوانان و جوانان عالقه مند به كشــتي كه تعدادشان هم كم نيست فراهم ميكند.

رده بندي برترین آزادکاران جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.