حضور 307 تكواندوكار در ازبكستان قطعي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون ووشو ايران چين تايپه را اصليترين مدعي عنوان قهرماني رقابتهاي ووشو يونيورســياد در بخش تالو معرفي كرد. مهــدي علينژاد با بيــان اينكــه اطالعي از رقباي ايران در مســابقات ووشو يونيورسياد ندارد، گفت: «هنوز از رقباي ســانداكاران تيم ملي ووشــو اطالعي نداريم اما در بخش تالو، كشور ميزبان (چين تايپه) يكي از جديترين مدعيها براي كســب عنوان قهرماني است و قطعا به مدال طال خواهد رسيد. در بخش تالو چين تايپه رقيب چندان سرســختي ندارد و تمــام تالش خود را ميكند تــا به مدال طال دســت يابد.» او همچنين با اشــاره به سطح آمادگي تالوكاران تيم ملي ووشــو ايران براي حضور در مســابقات يونيورســياد، ادامه داد: «اين يك واقعيت اســت كه كار تالوكاران ما در اين رقابتها بســيار سخت است. با توجه به اينكــه خود كشــور ميزبان هــم در بين مدعيان اســت، بايد بگويم كار نمايندگان ما براي كسب مدال بسيار سخت است.» رييس فدراســيون ووشــو با اشــاره به ناآشنا بودن مســابقات يونيورسياد براي ووشــو ايران، از حضور قدرتمندانه ايــران در اولين دوره اين بازيها خبر داد: «اين نخســتين بار است كه ووشو ايران در مســابقات يونيورسياد شركت ميكنــد و به هميــن دليل آشــنايي زيادي با اين رقابتهــا نداريم اما بــا توجه به همه اين مســائل بايــد بگويم كه ووشــوكاران ما در آمادگــي خوبي به ســر ميبرند و به نتايج اين مســابقات اميدواريم.» او همچنين درباره تغييراتي كه اخيــرا در تركيب تيم تالو انجام شــد، گفت: «طاهر قاسمي به دليل مشكالت شخصي از فدراســيون درخواست كرد كه به اين مسابقات اعزام نشود. فدراسيون ووشو هم با درك شــرايط اين ورزشكار با درخواست او موافقت كرد. به همين دليل در اين مسابقات امير محمدرضايي جايگزين طاهر قاسمی در تركيب تيم ملي تالو ايران شد.»

رقابتهـــــاي تكوانــــدوی بينالمللي ازبكســتان تحت عنوان جام رياست فدراســيون جهاني از جمعه هفته جــاري با حضور ۷03 تكواندوكار آغاز ميشــود. اين دوره از مســابقات در سه رده سني و در دو بخش دختران و پســران برگزار ميشــود كــه در مجمــوع ۷03 تكواندوكار از 22 كشــور به مدت سه روز براي كسب عناوين قهرماني ايــن دوره از پيكارهــا بــا يكديگر رقابت ميكنند. مــدال آوران اين دوره از رقابتها به صورت مستقيم جواز حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا را كســب ميكنند. به همين دليل كشورهاي ميزبان، قزاقستان و ايــران با تعداد بيشــتري در اين مسابقات حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.