پاکدامن: دلهره نداشتم، در آلمان مدال ميگرفتم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش اسلحه سابر شمشيربازي معتقد است، استرس باالي او در راه رســيدن به موفقيت در مسابقات جهاني آلمان مانع از كســب مدال در اين رقابتها شــد. علي پاكدامن كه يكي از چهرههاي خوب تيم ملي شمشــيربازي در مســابقات جام جهانــي آلمان بود، عملكردش را در اين رقابتها مطلوب توصيف كرد: «صعود من به جمع هشــت شمشيرباز برتر اين رقابتها يــك اتفاق خوب براي من و ورزش ايران بود. به نظر خــودم در اين رقابتها خيلي خــوب بازي كردم. ضمن اينكه با مربيام هماهنگ بودم و با آرامش درميدان مســابقه حاضر شدم شــايد هم اگر كمي آرامش داشتم و دلهره درونم نبود، ميتوانستم به موفقيت بيشتري در اين مسابقات برسم و شايد حتي مدال هم ميتوانستم بگيرم.»

سابريســت تيم ملي شمشيربازي كشــورمان كه بايد در بازيهاي يونيورســياد هم حضور داشــته باشــد، با اشاره به جايــگاه اين بازيها از تالش براي كســب مدال در آن گفت: «دراين رقابتها هم من و هم سايرمليپوشان با آمادگي كامل حضور خواهيم داشت و اميدوار هستيم با كسب مدال، سهمي در افتخار كاروان اعزامي ايران به اين رقابتها داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.