افنبرگ: فاصله بايرن با تيمهاي بزرگ اروپايي زياد شده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســتاره ســابق بايرن مونيخ به انتقاد از عملكرد شاگردان آنچلوتي در تابستان پرداخت و تاكيــد كرد كه اين تيم بــه جذب بازيكنان بزرگ نياز دارد. بايرن مونيخ در فصل آمادگي تابستاني نتايج نااميد كنندهاي به دست آورد و در پنج بازي دوســتانه چهار بار تن به شكست داد. عملكــرد نااميد كننده تيم آنچلوتي باعث شده كه اشــتفان افنبرگ، ستاره سابق بايرن مونيــخ به انتقاد از عملكرد اين تيم بپردازد. او گفــت: «فاصله بايرن با تيمهاي بزرگ اروپايي زياد شده است. من به خاطر نميآورم كه بايرن در فصل آمادگي تابستاني با اختالف چهار گل بازنده شده باشــد. زنگ هشدار براي آنچلوتي به صدا در آمده اســت. اگر تيم او فصل جديد هم مثــل فصل قبل بازي كنــد از كار بركنار ميشــود.» ستاره سابق بايرن مونيخ ادامه داد: «آنچلوتي به جــذب بازيكنان بزرگ نياز دارد. تيم او اصال آماده نيســت و تا قبل از شــروع ليــگ بايد به آمادگي صددرصد برســد. پاري سن ژرمن براي جذب نيمار 222 ميليون يورو هزينــه كرد. بايرن چنين هزينههايي نميكند اما بايد بازيكن بزرگ جذب كند. تيمهاي رئال، بارســلونا، پاري سن ژرمن و تيمهاي انگليسي براي جذب بازيكن هزينههاي زيادي ميكنند. بايــرن چنيــن پولهايي نــدارد و برايم اصال عجيــب نخواهد بود كه تا 10 ســال ديگر هم قهرمان اروپا نشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.