احتمال غيبت نيمار در هفته دوم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نيمار، گرانترين بازيكن دنيا، شــايد در ديدار بعدي پاري ســنژرمن هم غايب باشد. پاريسيها در هفته پيش رو در خانه گنگان بازي ميكنند ولي ممكن اســت نيمار در آن مســابقه هم نتواند به ميدان برود. نيمار اخيرا در انتقالي 222 ميليون يورويي به پاری ســن ژرمن منتقل شد و پيش از ديدار شــنبه اين هفته برابر امی ين به هواداران معرفي شد اما نتوانست در آن مسابقه به ميدان برود، چرا كه سازمان الليگا آی تی ســی او را به سازمان ليگ حرفهاي فرانسه نفرستاده بود.

یتیسی او هنوز صادر نشــده است. به اين ترتيب ممكن است اين مدرك بهحدي دير برسد كه او نتواند در خانه گنگان هم بازي كند. به اين ترتيب اين بازيكن 52ســاله بايد تا هفته ســوم صبر كند و در ديدار خانگي برابر تولوز به ميدان برود.

ســازمان ليگ اســپانيا از يك هفته پيش، 15 روز فرصت دارد كه آيتيســي او را صادر كند و اســنادش را بفرستد. اگر اين اتفاق تا جمعه هفته آينده روي ندهد، فيفا اقــدام به مداخله خواهد كرد. در اين ميان، لو پاريزين نوشــته كه فيفا ممكن است حتي امروز وارد عمل شود و در اين صورت، صدور مجوز بــازي نيمار ممكن است 10 روز ديگر هم به عقب بيفتد.

گزارشهــا حاكــي از آن اســت كه اين تاخير از ســمت سازمان ليگ اسپانيا است. آنها اعالم كردهاند كه اين مسووليت فدراسيون فوتبال اسپانيا است كه مدارك الزم را ارســال كند. مقامات فدراســيون فوتبال اســپانيا و ســازمان ليگ حرفهاي فرانســه هم در ايــن بــاره اظهارنظري نكردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.