رونالدينيو: براي نيمار خوشحالم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رونالدينيو، اسطوره باشگاه بارسلونا نظرش درباره انتقال نيمار به پاري ســنژرمن را بيان كرده اســت. نيمار با انتقالي كــه مبلغ آن در تاريخ بيسابقه است، يعني 222 ميليون يورو، راهي پاري ســنژرمن شــده و رونالدينيو كه پيشتر مســير عكس را پيموده و از پاريس به بارســلونا رفته بود، گفته از انتقال نيمار راضي است.

رونالدينيو 73ساله از حضور هموطنش در پاريس استقبال كرده و گفته مهم اين است كه او خوشــحال باشد: «براي من، مهمترين نكته اين اســت كه او هر جايي كه هست، احساس راحتي كند. من خوشــحال ميشــوم كه او را خوشــحال ببينم و اينكه همچنان به او خوش ميگذرد.»

با وجود جنجالهــاي فراواني كه درباره اين انتقال شكل گرفته، رونالدينيو بر اين باور است كه اين انتقال به سود اين بازيكن 52ساله اســت: «او به همه عاشــقان فوتبال شــادي ميبخشــد. من براي او خوشــحالم.» به جز رونالدينيو كه برنده ســابق توپ طال و قهرمان سابق جام جهاني است، ديگر ستارگان برزيلي سابق پاري سنژرمن هم در اين باره اظهارنظر كردهاند. الكس، مدافع مياني پيشين پاريسيها هم بر اين باور اســت كه حضور چند بازيكن برزيلي در پياسجي اهميت بسياري دارد: «او با ماركينيوش، تياگو سيلوا، ماكسول و بهويژه دني آلوز خيلي صميمي است.» الكس 53ساله همچنين گفت: «حضور اين بازيكنان بيترديد براي او خيلي مهم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.