خرمگاه: اميدوارم مشكالت مالي حل شود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دوست ندارم در مورد این موضوع حرف بزنم و فقط امیدوارم مشکالت مالي استقالل حل شــود تا در طول فصل مشــکلي از این بابت براي ما پیش نیاید.»

او در پاســخ به این ســوال که آیا خبر اینکــه تعــدادي از بازیکنان، پــول دریافت کردهاند درســت اســت یا نه هــم ميگوید: «واقعا من از این مساله خبر ندارم و در مورد آن صحبــت نميکنم.» البته مشــکل مالي حادتر از آن چیزي اســت که اســتقالليها دربــاره آن صحبــت ميکنند چــرا که بین بازیکنان شــایعه شده برخي نفرات پنهاني از باشــگاه پول گرفتهاند که البته تکذیب شد. همین مســائل و ناراحتي بازیکنان باعث شد تا منصوریان سهشــنبه شــب به دیدار رضا افتخاري برود تا درباره این مســائل صحبت کند. ســرمربي استقالل از مدیرعامل باشگاه خواســته که هر چــه زودتر پــول بازیکنان پرداخت شود تا آنها با خاطري آسوده به فکر بازيهاي خود باشند. اما افتخاري این روزها ســعي ميکند خودش را به بازیکنان نشان ندهد تا آنها خواستار پرداخت مطالباتشان از آقاي رییس نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.