مصدومان استقالل نميرسند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

علیرضــا منصوریــان در دیدار برابر تراکتورسازي تبریز 3 بازیکن را به دلیل مصدومیــت در اختیار نخواهد داشــت. مصدومان استقالل نميتوانند این تیم را برابر تراکتور همراهي کنند. کادر پزشکي اســتقالل در صحبت بــا منصوریان خبر از نرســیدن قطعي فرشید باقري، فرشید اسماعیلي و لئوناردو پادواني به بازي برابر تراکتور دادهاند. این در حالي اســت که اسماعیلي و پادواني تمرینات اختصاصي خــود را با اســتقالل آغاز کــرده و کادر فني اســتقالل امیدوار به رسیدن این دو بازیکن به بازي روز جمعه بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.