جستوجوبرايمقصریکهوجودندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حتما در خبرها خوانده ايد كه قاسم حدادي فر، مدت كوتاهي بعد از سالروز پارگي رباط صليبياش، بار ديگر دچار پارگي رباط شده است. اتفاق ناخوشايندي كه تبعات مختلفي داشته و بيشتر از همه، آينده فوتبالي شخص او را به خطر انداخته است. آيا قاسم ميتواند از پس اين مصدوميت برآيد و بارديگر به فوتبال بازگردد يا تكرار اين مصدوميت سنگين را بايد به نوعي پايان دوران فوتبالي او در 34 سالگي بدانيم؟ تلخي اين مصدوميت را اما رفتارهاي عجيب باشگاه ذوب آهن و مقصر دانستن حسين بادامكي در مصدوميت حدادي فر، تلختر كرده است. مصدوميتي كه با همه بديهايش در فوتبال امري طبيعي است و معرفي مقصر براي آن شايد غيرمنصفانهترين كار ممكن باشد.

امير قلعه نويي كه در 6 ســال گذشــته هرگاه برای تيمش دنبال هافيک می گشــت دل توي دلش نبود كه قاســم حدادي فر را به تيم خودش بيــاورد اما هربار به داليلي موفق نشد.

حاال هم كه خــودش به ذوب آهن آمده بود و ميتوانست لذت حضور قاسم در تيمش را لمس كند، باز هم حدادي فر را از دست داد.

بازيكنــي كه ماهها مدارا كــرد تا بعد از پارگي رباط صليبي و مدتها دوري از فوتبال، بتواند اين بار با قدرت بازگردد. همه چيز براي يک فصل رويايــي مهيا بود اگر بازي ســياه جامگان، بازي سياه دوران فوتبالي حداديفر نميشد.

او با زانوي حســاس و آسيب ديدهاش در شــرايطي به تركيب ذوب آهن بازگشــت كه تصور نميشــد بازي فيزيكي بازيكنان ســياه جامگان، چنين اتفاقي را براي حدادي فر رقم بزند.

هنــوز 10 دقيقه از بازي نگذشــته بود كه با تعدد خطاهــا، حدادي فر از زمين بازي بيرون آمد و در بازگشــت مجــدد به زمين با يک خطاي ديگر، دســت خود را براي تعويض باال برد.

بعد از مســابقه، بررســيهاي پزشــكي بالفاصله شــروع شــد و بعــد از معايناتي كه پزشــک جراح اين بازيكــن روي او انجام داد، نتيجه پارگي مجدد رباط صليبي اعالم شــد. اين ســومين پارگي رباط صليبي ستاره خط مياني ذوب آهن محسوب ميشود.

اتفاق ناراحت كنندهاي كه ميتواند حتي منجر به پايان دوران فوتبالي حداديفر شود و قاسم را با خداحافظياش به نويدكياي بعدي فوتبال اصفهان تبديل كند.

همين احتمال خداحافظي و بازنگشــتن حدادي فر به دنياي فوتبال، تلخي مصدوميت او را دوچندان ميكند و بزرگ ترين آســيب ايــن مصدوميــت را از هرنظــر متوجه خود حداديفر ميكند.

در واقــع اگر حدادي فر فصل گذشــته با مصدوميتش، شــوك بزرگي به تيم فوتبال ذوب آهــن وارد كرد، امروز خود اوســت كه بــزرگ ترين شــوك را متحمل ميشــود كه مبادا اين پايان زندگي فوتبالي او باشد و قاسم هرگز ديگر نتواند به روزهاي خوب قوتبالياش بازگردد.

فصل گذشته كه مصدوميت حدادي فر، ذوب آهن را با شــوك بزرگــي رو به رو كرد، سبزپوشان اصفهاني در كســوت مدافع وقت عنــوان قهرمانــي جام حذفي، خــود را براي شــركت در ديدار ســوپرجام آماده ميكردند و پارگــي رباط صليبي حداديفــر، آن ديدار نمادين را به طور كامل تحت تأثير قرار داد.

حاال اما ماجرا كامال فرق ميكند، اين بار اين ذوب آهن است كه با رفتار عجيبي كه بعد از مصدوميت حدادي فر در پيش گرفته، دارد همه را شوكه ميكند و به قربانيان حادثه اين مصدوميت اضافه ميكند.

آن هم وقتي كه بعد از اعالم خبر پارگي رباط صليبي حدادي فر، حســين بادامكي را عامل و مقصر مصدوميــت حدادي فر معرفي ميكند.

باشــگاه ذوب آهــن در روايتــي كه از مصدوميت ايــن بازيكن ارائــه داده، گفته: « چند دقيقه از بازي بيشــتر نگذشــته بود كه خطاي شديد حســين بادامكي و ضربه شديد او به زانوي حدادي فر، با فرياد قاســم حدادي فر روبهرو شــد. دردي كه خود قاسم در لحظه ضربه بادامكي احساس كرد همه را نگران كرد اما او به بازي ادامه داد غافل از اينكه شــدت ضربــه به قدري بوده كــه باعث مصدوميت او شده است.»

همين موضوع كافي اســت كه به يكباره صفحه شــخصي بادامكي در شبكه اجتماعي، مورد حمله شديد كاربران قرار بگيرد و او را به باد بدترين ناسزاها ببندند.

حال آنكه هم خود حدادي فر، هم باشگاه ذوب آهن و هم تک تک كاربراني كه به صفحه بادامكي حمله كردنــد، به خوبي ميدانند كه چنين برخوردهايــي از معمولي ترين اتفاقات فوتبال اســت و مصدوميت جزء جدايي ناپذير ايــن فوتبال! با اين وضعيت آيا صحيح اســت كه بعد از مصدوميتهاي اين چنيني به دنبال مقصر بگرديم و عالوه بر بازيكن مصدوم، يک بازيكن ديگر را هم قرباني كنيم؟

گرچــه بعد از همه اين اتفاقها حســين بادامكي مصاحبه كرده و عالوه بر عذرخواهي، بارها و بارها تأكيد داشــته كه به هيچ عنوان برخوردش با حداديفر به عمد نبوده است اما واقعيت اين اســت كه او تا مدتي تحت تأثير قضــاوت ناعادالنه باشــگاه ذوب آهن خواهد بــود. در واقع پارگي ربــاط صليبي حداديفر حــاال قربانيهاي زيادي گرفته اســت. عالوه بر خود قاســم كه بزرگ ترين قرباني اســت، تيم ذوب آهن در نبود او و حســين بادامكي با مقصر معرفي شــدن در مصدوميت قاســم، قربانيــان ديگري هســتند كــه از اين حادثه لطمه خوردهاند. شــايد اگر واقعا بخت همراه حداديفر نباشــد و ايــن مصدوميت به پايان دوران فوتبالــي او بيانجامد، خيلی ها از جمله باشگاه ذوب آهن ، حدادی فر را مقصر اصلی مــی دانند اما اين فوتبال اســت و برخورد و مصدوميت هم بخشــی از آن. پــس نبايد به دنبال مقصر گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.