رجب زاده: برايم حاشيه نسازيد، مشكلي ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي رجــب زاده جايگاه خود را در تركيب ثابت ذوبآهن از دست داده و ايــن موضوع آنقدر مشــهود است و به چشم ميآيد كه به راحتي نميتوان ناديدهاش گرفت. به همين خاطر اســت كه گوشها و چشــمها به بيان واكنشــي از سوي رجب زاده حساس شده است.

رجبزاده هم كه آب پاكي را روي دست همه ميريزد و با صراحت اعالم ميكند كه هيچ مشكلي با نبودن در تركيــب ثابت ندارد. رجــب زاده اين را در راســتاي انتشــار مصاحبههايي ميگويد كه با تيترهاي ابهام برانگيز منتشر شده است. مثل مصاحبهاي كه گفته بود: «به ريوالــدو بازي ندادند، زود تمام شد!» خيليها هم اين تيتر را بي توجه به اينكه درباره ربيع عطايا گفته شده، به حساب نارضايتي رجب زاده از وضعيت فعلياش گذاشتند.

مهــدي رجــبزاده از همه اين سوءبرداشــتها ناراحت اســت و در همين رابطــه ميگويــد: «نميدانم چرا شــيطنتهايي صورت ميگيرد و باعث ميشــود براي من حاشيه به وجود بيايد. واقعيت اما اين اســت كه من هيچ مشكلي در ذوبآهن ندارم. برايم حاشيه نسازيد. من يک بازيكن حرفهاي هستم و كاري را ميكنم كه ســرمربي صالح بداند. اگر ســرمربي بخواهــد بهعنوان يــار تعويضي بازي ميكنم. اگر صالح بداند در يک بازي نباشم، باز هم اعتراضي نميكنم و هر زمان صالح بر اين باشد كه بازي كنم با تمام توانم براي موفقيت تيم تالش ميكنم.»

او درباره رابطهاش با اميرقلعهنويي توضيح ميدهد: «من پيش از اين در تيم ملــي افتخار همكاري با اميرخان قلعهنويــي را داشــتم و بعــد از آن هــرگاه با تيمي بازي داشــتيم كه او ســرمربياش بود، از ايشــان رخصت گرفتهام. او سرمربي با تجربهاي است. او دوست دارد تيمش رو به جلو باشد و اين تفكــر را به بازيكنان هم انتقال داده است.»

رجــب زاده به صحبت احســان پهلــوان كه گفتــه: «ژن حاج مهدي متفــاوت اســت.» اشــاره ميكند و درباره تأثير ژن بر فوتبال يک بازيكن ميگويد: «احســان به من لطف دارد و بايد بگويم ژن خودش خوب است. در كل امــا با او موافقم چون معتقدم كه عــالوه بر تغذيه ســالم و زندگي حرفهاي، بحث ژنتيک هم به شــدت در فوتبال يــک بازيكن و توانايياش براي بازي در سنين باال موثر است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.