علي سامره: اميدوارم اشتباهات داوري كمتر شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي سامره سرمربي تيم فوتبال مس رفسنجان انتظار دارد كه اشتباهات داوري در هفتههــاي آينده كمتر شــود. او ميگويد: «من به يكي دو صحنه بــازي با خونه به خونه اعتراض دارم و به نظــرم خطاي مرزبان كه منجر به گل تساوي خونه به خونه شد اشتباه بود و البته اميدوارم من اشــتباه كنم اما قطعا اين اشتباه داوري باعث شد كه نتيجه بازي تغيير كند و ما سه امتياز را با يک امتياز عوض كنيم.»

وي گفــت:«در مجموع ايــن داور جوان قضاوت خوبي داشــت و به هــر حال با توجه بــه هزينههايي كه تيمها متحمل ميشــوند اميدوارم داوريهاي ليگ دسته اول ديده شود و نظارت بيشــتري بر آنها باشــد. با اين حال او از تســاوي به دست آمده رضايت دارد. «در مجموع از نتيجه به دســت آمده راضي هستم اما از عملكرد تيم خودم راضي نيستم چون كه انتظارات من از بازيكنانم بيشتر است و آنها تواناييهاي بسيار بااليي دارند. خونه به خونه از حمايت پرشــور تماشــاگران خود نيز بهره ميبرد و من مطمئنم در هفتههاي آتي هم خونه به خونه و هم مس رفسنجان عملكرد بسيار بهتري خواهند داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.