ابطحي با ما قرارداد داشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازي كــردن ميالد ابطحي براي خونه به خونه در حالي كه با باشــگاه نســاجي مازندران قرارداد داشت موجب شــد تا باشگاه نساجي براي روشن شــدن افكار عمومي بيانيهاي صادر كند. مديران باشگاه نساجي مازندران از شــروع فصل نقل و انتقاالت، اســامي همه بازيكنان تحت قرارداد خود را به هيات فوتبال اســتان مازندران اعالم كردند تا مسووالن هيات فوتبال، طبق قانون آن را به اطالع سازمان ليگ برسانند. در مورد ميالد ابطحي هم باشگاه نســاجي با ارسال نامهاي در تاريخ 3/31 به هيات فوتبال استان اعالم كرد او تحت قرارداد نســاجي است ولي اين نامه هيچوقت براي سازمان ليگ ارسال نشد تا كارت اين بازيكن عليرغم داشتن قرارداد با باشگاه نساجي براي بازي كردن در تيم خونه به خونه صادر شــود. نكته تاسفبار ديگر در مورد تخلف ميالد ابطحي در ثبت قرارداد با دو باشگاه اين است كه هر دو قرارداد در يک هيات فوتبال ثبت شــد. به طوري كه باشگاه نساجي مازندران ثبت قرارداد ميالد ابطحي را به هيات فوتبال اســتان مازنــدران اعالم كرد و اين بازيكن به ســادگي دومين قرارداد خود را طي چند روز در همان هيات فوتبال ثبت كــرده و در تركيــب تيم دوم هم به ميدان رفت. بدون شــک در اين تخلف سازمان ليگ هيچ نقشي نداشته است. به هرحال سوال اين است كه اگر اين بازيكن با نســاجي قرارداد داشته چطور قراردادش با خونه به خونه در هيات فوتبال مازندران ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.