مذاكره‌سپیدرود‌ با‌چند‌مربی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي نظرمحمدي ســرمربي سپيدرود رشــت هنوز هم از ۲ شكســتي كه در ۲ هفته ابتدايي ليگ متحمل شــدند ناراحت اســت. مخصوصــا شكســت خانگــي كه مقابل سياهجامگان مشــهد تجربه كردند. نظرمحمــدي كه حــاال به دنبــال جبران شكستهاي هفتههاي قبل است، در مورد بازي تيمش مقابل گسترش فوالد ميگويد: «مسابقات ليگ دسته اول با ليگ برتر اصال قابل قياس نيست. تمام تالش ما اين است جايگاهي در خور نام رشــت كسب كنيم. گسترش امسال تغييرات زيادي دارد و مثل ســپيدرود نيازمند زمان است و ما اين تيم را اصال ضعيف نميدانيم.»

سرمربي سپيدرود با اشــاره به اينكه تيمهايي كه دچار تغييرات شــدند به زمان جمعه ،96/5/20 هفته ســوم هفدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت00: 21 داور: پیام حیدري كمكها: محمدرضا منصوري- محمد راهي نيــاز دارند، ادامه ميدهــد: «چون دو تيم تغييرات بسيار زيادي دارند مطمئنا نيازمند زمان هستند ولي من اميدوارم امروز بازي خوبي شاهد باشيم و هر تيمي از فرصتها اســتفاده كند، برنده بــازي خواهد بود.» نظرمحمدي كه شايعه لرزان بودن نيمكت خود را شنيده يكسره از فرصت خواستن و زمان براي تغييرات حرف ميزند.

مديران باشگاه ســپيدرود و مديركل ورزش و جوانان گيالن صبح ديروز جلسهاي با فرشــاد پيوس برگزار كردند تــا با او براي پرداخت مطالبات گذشــتهاش از سپيدرود (مربوط به فصلي كه پيوس در ليگ دســته دوم جانشــين نظرمحمدي شد و با نتايجي درخشــان صعود ســپيدرود به ليگ دسته اول را رقم زد) به توافق برسند. وقتي پيوس بيش از 60 درصد از مطالبات خود را بخشيد، اين شــايعه همه جا مطرح شد كه مديران سپيدرود وعده سرمربيگري در سپيدرود را با پيوس مطرح كردهاند. اما شايعات درباره تغيير مربي در سپيدرود به مذاكره با فرشاد پيوس ختم نميشــود. شــايعات ديگري هم هست كه نشــان ميدهد نظرمحمدي اولين مربي اخراجي در ليــگ برتر خواهد بود. نتايج ســپيدرود و وضعيت فني تيم به شدت نااميدكننده بوده و انگار بايد شايعات ديگر را نيز باور كرد. شايعات دو روز اخير را مرور كنيم. اول اينكه ميگويند به واســطه اميد روانخواه كه مربي ســپيدرود اســت، مذاكراتــي با يكي از مربيان ســابق او انجام شده. نميدانيم اين شــايعه صحت دارد يا نه اما انگار اميد روانخواه مســوول مذاكره با يكي از مربيان ســابق خود شده براي اينكه جانشــين نظرمحمدي شود. البته روانخواه كه مربيگري را به تازگي آغاز كرده، هميشه نشان داده كه به اصول حرفهاي پايبند است و شايد مســووليت اين مذاكره را نپذيرفته باشد.

از ســوي ديگر شنيده شــده كه علي بهارمست، سرپرســت تيم سپيدرود نيز در دو روز گذشــته مذاكراتي با يكي از مربيان بومي در گيالن داشته و نتيجه اين مذاكرات مشخص نيست. گزينههاي ديگري همچون فرهاد كاظمي، محمد احمدزاده ...و نيز براي حضور در ســپيدرود مطرح شــدهاند. اين شايعات اما از سوي هيچ منبع موثقي تأييد نميشود و مجموعه اينها فقط نشان ميدهد كه لرزانترين نيمكــت ليگ برتر متعلق به سپيدرود است و اولين تغيير سرمربي را در تيم بحران زده رشت خواهيم ديد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.