شرايط گسترش و سپيدرود، مثل فاجعه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - فرشته معتمدی ‪Fereshte Motamedi‬

بازي این هفته گسترش فوالد تبریز و سپیدرود رشت را ميتوان بازي 2 تیم ناكام نامید. بازي تیمهایي كه در 2 هفته ابتدایي لیگ برتر 2 شکست سنگین متحمل شدند و در قعر جدول جاي گرفتند. حاال این 2 تیم كه شرایط فاجعهآمیزي دارند و براي ماندن در لیگ برتر تالش ميكنند، به دنبال كسب اولین امتیازاتشان در هفته سوم هستند. امتیاز گرفتن از حریفي ناكام كه شرایط مشابهي را ميگذرانند.

گســترش فوالد تبريز در چند فصل گذشــته، اگرچه نتوانست كار مهمي انجام دهد و مثال به سهميه آسيا برسد اما شرايط بدي هم نداشت. اين تيم حداقل هيچوقت استرس سقوط كردن را حس نكرد.

مســالهاي كه براي خيلــي از تيمها به وجود آمد و حتي تعــدادي از تيمها با هزينه باال و هواداران پرشمارشان به ليگ يك سقوط كردند اما براي گسترش فوالد حتي اســترس آن به وجــود نيامد. بعد از اينكه گســترش فوالد در فصل شانزدهم نتوانســت به سهميه آسيا دست پيدا كند، فراز كمالوند ســرمربي اين تيم ترجيح داد بــه تيم ديگري بــرود. كمالوند خيلي زود راهي صنعتنفت آبادان شــد تا گسترش فــوالد زودتر بــراي به خدمــت گرفتن ســرمربي جديد اقدام كنــد. نكته جالب اين اســت كه در همين زمان، مديرعامل باشگاه گسترش فوالد تبريز هم تغيير كرد و نصيرزاده مديريت اين باشگاه را به عهده گرفت. آن هم بعد از اينكه كامال مشخص شــده بود لوكا بوناچيچ سرمربي گسترش فوالد تبريز شده است.

گسترش فوالد با اين مديريت، ترجيح داد ايــن بار كمي صرفهجويــي كند و به بازيكنان جوان ميدان دهد. مســالهاي كه در اكثــر مصاحبههاي نصيــرزاده و لوكا بوناچيــچ به چشــم ميخــورد. اين تيم بازيكناني مثل داريوش شــجاعيان، مگنو باتيســتا، لوســيانو پريرا، مرتضي اسدي، بابــك حاتمي، سيدمحســن حســيني، مصطفي اكرامي و محمــد نصرتي را كنار گذاشت تا بازيكنان جوان به خدمت بگيرد و مثــال درآمدزايي كند امــا بازيكناني كه به تيم آبي تبريزي ملحق شــدند، نشاني از جواني نداشتند. از آندرانيك تيموريان، اميــن حاجمحمدي و ميــالد فخرالديني گرفتــه تا احمدرضــا زنــدهروح، مهرداد قنبري، كاها كاخبرشــويلي ...و اين مساله نشان ميدهد گســترش فوالد قبل از هر چيزي در نقل و انتقاالت شكســت خورده كه بعد از آن شكســت هفتههاي ابتدايي ليگ برتر نصيبش شده.

شرايط ســپيدرود رشــت هم تقريبا مشــابه بــا هميــن مســاله اســت اما با يك تفاوت اساســي. ســپيدروديها هم ميخواســتند تيمي كمهزينه ببندند اما با بازيكنــان باتجربه كه بتواند به اين تيم در اولين حضــورش در ليگ برتر كمك كند. ســپيدرود براي جذب بازيكنان باتجربه به سراغ نفراتي رفت كه در تيمهاي سابقشان نقش مهمي نداشتند. به اين تيم بازيكناني مثل غالمرضا رضايي، سيدمحسن حسيني، مهرداد جماعتي، ايمان صادقي، حســين ابراهيمي ...و اضافه شــدند كه فصل قبل در تيمهاي خود نتوانستند كارايي چنداني داشته باشــند. با اين نفرات، سپيدرود در ۲ بازي ابتدايي ليگ برتــر كه مقابل تيم بحرانزده نفت تهران و سياهجامگان انجام شد، شكســت خوردند تا شرايط سختي را تجربه كنند. اين شكستها نشان ميدهد ســپيدرود هم در نقــل و انتقاالت خوب كار نكرده و بر اســاس نيازهايش بازيكن جذب نكرده. اين در حالي است كه پارس جنوبي جم كه به تازگي به ليگ برتر آمده با جذب نفراتي مثل آلويس نانگ، فرشــاد ساالروند، محســن فروزان، مهدي زبيدي، ميثــم نقيزاده، وحيــد حمدينژاد، ايگور پراهيچ ...و نشــان داد تجربه كم در ليگ برتر، مشكلي ايجاد نميكند و با اين مساله هــم ميتواننــد نتيجه بگيرند. ســرمربي ســپيدرود نشــان داد كه در تيم بستن و آرايش تركيب بسيار كم تجربه است و نگاه فني به بازيكنان ندارد و بدون استراتژي به بازار نقل و انتقاالت ميرود.

نكته جالب اين است كه گفته ميشود در نقل و انتقاالت گســترش فوالد تبريز و ســپيدرود رشــت كه هر دو تيم شرايط فاجعهآميزي را پشــت سر ميگذارند، يك فعال غيررسمي نقل و انتقاالت نقش داشته كه اين نشان ميدهد شخص مورد نظر به تنها چيزي كه اهميت نداد، نيازهاي فني تيمها بوده است. به خاطر همين هم حاال شاهد ناكامي گســترش فوالد و سپيدرود رشــت هســتيم. با اين شــرايط بايد ديد اين ۲ تيم نــاكام، چه نتيجهاي مقابل هم ميگيرنــد و اينكه شــخصي كه در نقل و انتقــاالت اين ۲ تيم نقش داشــت، امروز براي كدام تيم آرزوي پيروزي ميكند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.