بوناچیچ:‌بازیكناني‌ با‌كیفیت‌باال‌و‌پایین‌داریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گســترش فوالد تبريز در ۲ هفتــه ابتدايي ليگ هفدهم نتوانســت انتظارات را برآورده كند و در بــازي مقابل پارس جنوبي جم و ذوبآهن، ۷ گل دريافت كرد تا بازنده بزرگ رقابتها لقب بگيرد. لوكا بوناچيچ سرمربي كروات گسترش فوالد تبريز كه تيمش را براي بازي با سپيدرود رشت آماده كرده، ظاهرا اميد زيادي به پيروزي تيمش مقابل تيم ناكام سپيدرود رشت دارد: «امروز با تيمي بازي داريم كه مشــكالتي شبيه به مشكالت ما دارد و مطمئنا آنها هم براي اين بازي برنامهريزي كردهاند تا شروع خوبي در ليگ داشته باشند. اين تيم بازيكنان خوبي در ابتداي فصل به خدمت گرفت اما تا به اينجاي مســابقات نتايج خوبي نگرفته. بازي امروز فرصت مناسبي براي ماســت تا با يك برد خوب اعتماد به نفس را به تيم برگردانيم و ســه امتياز اولمان را كسب كنيم.»

سرمربي گسترش فوالد تبريز در رابطه با اينكه آيا عملكرد ضعيفتان در دو بازي نخست به ضعف خط دفاعي مربوط ميشود يا نه، ميگويد: «در دو بازي اول آنطور كه انتظار داشتيم بازي نكرديم، بخصوص در خط دفاعي. مدافعان مــا تجربه زيادي دارند اما متأسفانه يك چيزهايي از خودشان نشان دادند كه ما به ديدگاه خودمان شك كرديم. در دو بازي اول اشتباهات فردي زيادي داشتيم. مدافعان، هافبكها و خــط حمله بايد تيم را باال بكشــند چون آنها تشكيلدهنده يك تيم هستند. اگر ببينيم بازيكنان و خط دفاعي ما نتوانستند انتظارات را برآورده كنند، آنوقت به فكر تقويت تيم ميافتيم.»

سرمربي گسترش فوالد با اشاره به مشــكالت تيمش، ادامه ميدهد: «وقتي در يك خانواده مشكالتي به وجود ميآيد، شما خبري از آن نداريد. من در مورد اين مساله حرفي ندارم.»

لوكا بوناچيچ درباره اينكه آيا مشكالتي كه از آنها حرف ميزنيد، همان اختالفات دروني اســت، ميگويد: «خيلي گسترده جلو رفتيد. اين سوال را بايد از نصيرزاده بپرســيد. ما مشكالتي داريم اما نياز نيست درباره آن حرف بزنيم. شايد خودتان بتوانيد اين مشكالت را حدس بزنيد! مشكالتي هست اما همه در كنار هم در باشگاه اين مشكالت را حل ميكنيم. البته حل برخي مشــكالت از دست ما برنميآيد. يك بازيكن طلبكار باشگاه، پنج بار نزد من آمد و بازيكن ديگر كه طلب بيشــتري از باشــگاه داشت، تنها يك بار پيش من آمده. اين نشــاندهنده تفاوت شخصيتي بازيكنان است. اين مشكالت را نميتوانم حل كنم و به مديريت باشگاه مربوط است. درباره نقاط ضعفي كه داشــتيم كنار هم تالش ميكنيم اما قطعا حمايتها هم حد و حدودي دارد.»بوناچيچ در رابطه با اينكه آيا گســترش فوالد تــا پايان فصل نقل و انتقاالت بازيكن خروجي دارد يا نه، توضيح ميدهد: «قرار نيست بازيكني از جمع ما خارج شود اما شــايد يكي، دو بازيكن به تيم اضافه كنيم. اكنون بازيكناني با كيفيتهاي باال و پايين داريم اما دنبال جذب يك مهاجم خوب خارجي هستيم كه پيدا كردن آن سخت است. يك ماه است در حال بررسي بازيكنان مختلف هســتيم. افرادي كه مرا ميشناسند بگويند، آيا من يك مربي هستم كه بازيكني را اخراج كنم؟ مسووليت تيم با من است و من بايد پاسخگو باشم. بايد از بازيكنان تيم حمايت كنم. در تعطيالت پيش رو بايد ببينيم كجا هستيم و بايد چه كاري كنيم. اميدوارم از سه مسابقه باقيمانده تا تعطيالت نتايج خوبي كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.