از‌استقالل‌امتیاز‌م‌یگیریم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قول نوری به هواداران تراکتور

محمد نوري هافبك تراكتورســازي تبريز به هواداران اين تيم قول يك بازي خوب و نتيجهگيري مقابل اســتقالل را ميدهد.

نوري درباره بازي هفته ســوم برابر آبيهــاي تهرانــي ميگويد: «اســتقالل خيلي خــوب و پرمهره اســت. مطمئنا بــازي با ايــن تيم بازي ســختي خواهد بود چــون آنها دو هفته اســت كه نتايج مطلوبي نگرفتهاند و تحت فشــار هستند. پس بــراي برد ميآيند كه بدون شــك تيمــي كه بتواند از موقعيتها اســتفاده كند برنده خواهد بود. اميدوارم شــرايط تيممان خيلي خوب باشــد، حاال درباره بازي نميخواهم صحبت كنم اما اين قول را بــه هواداران ميدهم كه بچهها با تمام وجود كار كنند و عملكردمان از دو بازي گذشته بهتر باشد.»

هافبك تراكتورســازي با اشــاره به وضعيت استقالل و نتايج ضعيف دو هفته گذشته اين تيم ادامه ميدهد: «من زياد دخالت نميكنــم و درباره تيمهاي ديگر نظر نميدهم. ســعي ميكنم درباره تيم خــودم نظر بدهــم و كاري به مســائل حاشيهاي ندارم. اســتقالل هم بعد از دو بازي كه موفق به نتيجهگيري نشــده از انگيــزه زيادي در زمين خــود برخوردار اســت اما اميدوارم دســت پــر از تهران بازگرديم.»

نــوري با اشــاره بــه اســتقبال كم تماشاگران از بازيها ميگويد: «در مدت يك ســالي كه در تراكتور حضور داشتم شــرايط خوب بود و حتــي در تمرينات هم ســكوها پر ميشد اما يكسري مسائل غيرفنــي مثل محروميت ...و باعث شــد هواداران دلسرد شوند كه بايد به آنها حق داد. البته در يكي، دو بازي اخير هواداران بــا عملكردي كه داشــتيم ســنگ تمام گذاشتند و اين تيم كه االن با تمام وجود براي آنها بازي ميكند را دوســت دارند. مطمئنم هــواداران پرشــور تراكتور اين هفته در ورزشــگاه آزادي حاضر خواهند شــد و از جوانان بومي و كساني كه براي تيم تالش ميكنند حمايت خواهند كرد. دلخوشــي تراكتور تنهــا و تنها هواداران هســتند و اميدوارم با حضور پررنگ آنها در ورزشگاه آزادي و حمايت پرشورشان يك روز تاريخي بــراي تراكتور در تهران رقم بزنيم.»

هافبك تراكتورسازي در مورد قرعه سختي كه در ابتداي ليگ نصيب تيمش شــده توضيــح ميدهد: «اتفاقي اســت كه افتــاده و نميشــود كاري كرد. االن وقــت صحبت كردن درباره قرعهكشــي نيســت. فقط بايد تالش كنيم تا سربلند بيــرون بياييم و روز به روز شــرايطمان بهتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.