محمدي:‌برای‌جراحی‌ آماده‌م ‌یشوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هادي محمدي مدافع تراكتورسازي تبريز كه قبل از شــروع ليگ، به شــدت مصدوم شــد بــه تازگي به تهــران آمده تا پايــش را جراحي كنــد. محمدي در مورد وضعيتش ميگويــد: «بعد از اينكه رباط صليبيام پاره شــد، تمريناتي ويژه انجــام دادم و روي زانويــم كار كردم تا آماده جراحي شــوم. به زودي هم تحت عمــل جراحي قــرار ميگيــرم و بعد از آن هم تــالش ميكنم مراحــل درماني را پشت ســر گذاشــته و به ميدان بازي برگردم.» محمدي درباره شــروع ضعيف تراكتورســازي در ليــگ امســال ادامه ميدهد: «ما واقعا در هــر دو بازي خوب بوديم و ميتوانستيم برنده از زمين بيرون بياييم. حق تراكتورسازي اين بود كه از هر دو بازي امتياز بگيرد و واقعا تيم ما بســيار بابرنامه و باهــدف بازي كرد. گاهي اوقات ممكن است يك تيم دچار بدشانسي شود ولي من به آينده تراكتورسازي اميدوارم. اميدوارم بردهاي تراكتورسازي در بازي برابر استقالل شروع شود و ما بتوانيم اين هفته هوادارانمان را خوشحال كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.