كمک‌مالي‌به‌سپیدرود‌ قبل‌از‌بازي‌با‌گسترش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اعضاي تيم سپيدرود در آستانه بازي با گسترش فوالد شــارژ مالي خواهند شد. مسووالن باشگاه سپيدرود رشت براي باال بردن روحيه بازيكنــان و كادر فني اين تيم قرار اســت بخشــي از قراردادهاي اعضاي اين تيم را امروز به حسابشان واريز كنند. اين مبالغ بخشي از پيش قرارداد بازيكنان است كه در ابتداي فصل با باشگاه سپيدرود رشت به امضا رساندند.

اولین نیمکت ناکام در لیگ برتر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.