مگويان به استقالل رو دست میزند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اســتقالل در جریان قرارداد مگویان البته پيشدستي كــرده و به اســتناد قوانيــن جدید ســازمان ليگ ميخواهد وانمود كند كه بــه طور منطقي و قانوني از مدتها قبل اسم مدافع ارمني خود را در فهرست بازیكنان مازاد قرار داده و این حق را براي خود قایل اســت كه او را از فهرست سال جاري بيرون بگذارد و فقط حقــوق ماهيانهاش را پرداخت كند اما از دیروز اطرافيان مگویان دنبال راه حل مشخصي هستند كه تكليف این قرارداد را یكسره كنند. مگویان هم در مسير طلبكاران قبلي قرار گرفته است. طبق قانون كنفدراســيون فوتبال آسيا هر باشگاهي باید تا 9 تير 30( ژوئن) هر ســال كه پایان هر فصل تلقي ميشود تمام مطالبات بازیكتان حتي فصل قبل كه یک ماه و نيم پيش تمام شده را پرداخت و صورت حســاب و وضعيت مالي مشخص ارائه كند و اگر این كامل و شــفاف نباشــد مجوز حضور حرفهاي از آنها سلب ميشود. مگویان حتي اگر این فصل هم بازیكن استقالل محسوب شود، دنبال اعالم طلبهاي قبلي خود به كنفدراسيون فوتبال آسياست تا به پيشدستي افتخــاري و معاونانش جواب محكمتري بدهد. با این روش مگویان تا كمتر از بيست روز دیگر هم مطالبات قبلي را دریافت ميكند و هم اینكه از بالتكليفي این روزها در ميآید و شــاید با توافقي زودتر از موعد، از استقالل جدا شود. منصوریان ، افتخاري و توفيقي فقط دو گزینه پيشرو دارند؛ یا مگویان را نگه دارند یا ليگ قهرمانان آسيا را فراموش كنند. گویا در كمتر از یک هفته مگویان راه حل برنده شــدن را پيدا كرده است. در باشگاههاي ایراني ضعف در زمينه اطالعــات بينالمللي فوتبال بيداد ميكنــد و بازیكنان هم ميتوانند از روشهاي قانوني رفتــاري حرفهاي بروز دهند و به حقوق خود نيز دســت پيدا كنند. دســت مگویان روي دســت اســتقالل. این محصول رفتارهاي باشگاههاي ایراني در قراردادها و بينظمي در پرداختهاست. اســتقالل از مدتها پيش رفتاري حرفهاي با هرایر مگویان نداشت و قابل پيشبيني بود كه كار به اینجا خواهد رســيد. در باشــگاههاي ایراني هميشه نگاه مدیران این است كه از بازیكنان گذر ميكنند و هيچ اتفاقي هم رخ نميدهد امــا حاال فرصتهایي ایجاد شــده براي رفتارهاي حرفهايتر با مدیراني كه همه چيز را ساده پنداشتهاند. شــاید خيلي زود باشگاهها عواقب این روشهايشان در مدیریــت را ببينند و عينکشــان را عوض كنند. اتفاقــي كه شــاید مگویان رقم بزند، اســتقالل را با چالشي جدي مواجه خواهد كرد و اتفاقات تازهاي رخ خواهد داد، در ادامــه جریاني كه «قانون تيموریان» ساخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.