تا 2022 با ليورپول

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

براي ليورپوليها چه خبري بهتر از اینكه قرار اســت اســتيون جرارد را تا سال 2022 در آكادمي خود داشته باشند؟ هر چه باشد او حاال محبوبترین بازیكن تاریخ ليورپول اســت و تمام عمر ورزشــي خود را تا سال 2015 در این باشگاه گذرانده است. جرارد كه فوتبال را در 7 سالگي از همين آكادمي آغاز كرده بود، تا 18 ســالگي در تيمهاي پایه ليورپول و 17 ســال هم براي تيم بزرگســاالن این باشگاه بازي كرد؛ از 1998 تا .2015 در این 17 سال 504 بازي براي ليورپول انجام داد و 120 گل زد. استيوي محبوب مرسيساید فوتبالش را در تيم لسآنجلس گلكسي آمریكا به پایان رساند و حاال چند ماهي ميشود كه مربيگري را در آكادمي باشگاه ليورپول كه خودش فوتبال را آنجا آموخته بود، آغاز كرده اســت. اســتيون جرارد با قراردادي دو ساله به آكادمي برگشت اما قرارداد تازهاش تا 2022 او را در ليورپول نگه ميدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.