حك نام رئال روي جام قهرماني اروپا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

این پنجمين جامي اســت كه رئال مادرید در 19 ماهي كه زینالدین زیدان ســرمربياش بوده، به دســت آورده؛ با پيروزي 2 بر یک برابر منچستریونایتد. براي چهارمين بار است كه مادریديها قهرماني در سوپرجام اروپا را تجربه ميكنند. در واقع از سال 1990 تا امروز، رئال اولين تيمي است كه از عنوان قهرماني خود در سوپرجام اروپا دفاع ميكند. آثميالن در سال 1990 قهرمان این سوپرجام شد و آخرین تيمي بود كه توانست قهرماني خود در این فينال را تكرار كند. حاال رئال هم در این ركورد كمنظير شریک است و عكس باال هم به خوبي نشان ميدهد كه چطور نام تيم رئال مادرید را بر جام قهرماني سوپرجام اروپا در سال 2017 حک ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.