عراق در تهران بازي نميكند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جوســازي ســعوديها و اماراتيها عليه ایران را در تازهترین خبر سایت عراق اســپورت به راحتي ميتوان لمس كرد. جایي كه این سایت مدعي شــده فدراسيون فوتبال عراق با درخواســت و اصرار اماراتيها، بازي تيم ملي كشــورش با امارات را از تهران به پایتخت اردن منتقل كرده اســت. در توضيح این خبر ميخوانيم: «فدراســيون فوتبال عراق تصميم گرفت، بازي تيمملي این كشــور برابر امــارات را در انتخابي جام جهاني 2018 روســيه، به دليل اعتراض اماراتيها به ميزباني تهران، در امان برگزار كند. در همين رابطه فدراسيون فوتبال عراق رسما با ارسال نامهاي به فدراسيون امــارات اعالم كرد كه به جاي تهران، امــان ميزبان بازي آنها خواهد بود. عراق به خاطر تعليق ورزشگاههایش از سوي فيفا تهران را بهعنوان ميزبان بازيهــاي ملي خود انتخــاب كرده بود و غير از بازي با عربســتان، بقيه بازيهایش را در خاك ایران انجام ميداد اما به نظر ميرسد آنها هم اسير جوسازي سعوديها و اماراتيها شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.