آخر هفته با ليگ برتر فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمتــر از بازيهــاي واليبال انتخابي جهان كه امــروز و فردا انجام ميشــود، بازيهاي هفته ســوم ليگ برتر فوتبال اســت. شــبكه ورزش بازی گسترش فوالد- ســپيدرود را ساعت و19:45 استقالل خوزســتان- ســایپا را ســاعت03:02 پخش ميكند و شبكه 3 هم ســاعت 20:45 بازي نفت تهران و پرسپوليس را روي آنتن ميبرد. هر دو شــبكه روز جمعه هم در خدمت ليگ برترند؛ بازي استقالل و تراكتورسازي ساعت زا20:45 شبكه 3 پخش ميشود و شبكه ورزش هم بازی سپاهان- پارسجنوبي را ساعت 20:30 پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.