سردرگمی در اهواز؛ محروميت از پنجره نقل و انتقاالت يا مشكل ارتباط با سامانه فيفا )TMS(

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ايران ورزشــي آنالين / در اســتقالل خوزستان انگار يك اتفاق هولناك رخ داده است.

اين باشــگاه وقتي خواســته قرارداد بازيكــن خارجي جديــدش را ثبت كند، تازه با يك مســاله مواجه شــده، اينكه از پنجره نقــل و انتقاالت محروم بوده و خبر نداشته! باشگاه استقالل خوزستان البته از يك مشــكل در سامانه ثبت قراردادها خبر داده و معلوم نيســت اســتقالل خوزستان با محروميت مواجه اســت يا يك اشــكال نرمافزاری باعث شوك در اين باشگاه شده. بالتكليفی در شــب بازی با سايپا بحرانی را برای تيم خوزســتانی پديد آورد. عبدا... ويســي در اين باره ميگويد: «بايد بگويم حضور تاوادزه در تيم ما قطعي شــده است اما آي تي ســي او صادر نشــده و متوجه شدم پنجره نقل و انتقاالتي ما مشكل دارد. اين بازيكن قرارداد بســته اما بايد ببينيم مشكل حل ميشود يا نه. ما جونيور را هم ميخواهيم اما قرار اســت به ما اعالم كنند كه ايــن بازيكن ميتواند با ما قرارداد امضا كند يا نــه. اگر بتوانيم از ايــن دو بازيكن اســتفاده كنيم، بســياري از مشكالت ما حل ميشود.»

اگر اســتقالل خوزستان از پنجره نقل و انتقــاالت محروم اســت، يعني از ابتداي فصــل نقل و انتقاالت محــروم بوده و اين يك معنــاي ديگر هم دارد: قــرارداد همه بازيكناني كه استقالل خوزستان در نقل و انتقاالت جذب كرده، غيرقانوني ثبت شده است.

پرسش اصلي را بايد مقابل فدراسيون فوتبال قــرار داد، اينكه چرا به اســتقالل خوزســتان محروميــت از پنجــره نقل و انتقاالت تابســتاني را اطالع نــداده و چرا قــرارداد بازيكنان جديد ايــن تيم را ثبت كرده اســت؟ فوتبال ايران كه در آســتانه حذف چهار تيمش از ليگ قهرمانان آســيا قرار دارد، حاال با بحران استقالل خوزستان نيز مواجه شده است.

ديشــب آخرين خبــر اين بــود كه احتمــاال پنجره نقل و انتقاالت اســتقالل خوزســتان بســته نيســت و يك اشكال نرمافزاری پديد آمده اما هيچ منبع موثقی به ايــران ورزشــی اطالع نداد كــه كدام گزينه صحيح اســت، محروميت يا مشكل نرمافزاری؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.